Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục KTĐTCB

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Viết Phổ. Trận lũ lịch sử tháng VIII năm 1978. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 234, 16-24

Tài liệu tham khảo