Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Ngọc Huấn. Công cụ toán học của mô hình triều Hà Lan. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 235, 23-32

Tài liệu tham khảo

D, Van Porreeren  Computer program on one - dimensional tidal model of the Mekong delta.