Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Minh. Phương pháp dự báo hướng di chuyển của bão (Bão đón) thời hạn từ 12 - 24h. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 236, 4-10

Tài liệu tham khảo

1.  Mario R.R. Cuba "Teoria vortỉcial de Lo8 huracanes " La Habana Enero de 1968.