Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng–550000; lvtho@ued.udn.vn

*Tác giả liên hệ: lvtho@ued.udn.vn; Tel.: +84–1262607012

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành để khảo khảo sát cấu trúc địa chất tầng Holocene khu vực thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp ảnh điện hai chiều (2D). Trong nghiên cứu, các đặc điểm hình thành, phân bố và thành phần địa chất của tầng địa chất Holocene và sự phân bố nước ngầm trong môi trường của tầng địa chất Holocene cũng được khảo sát. Để tiến hành nghiên cứu này, phương pháp ảnh điện 2D dựa trên sơ đồ Wenner–Alpha đã được triển khai tại các vị trí khảo sát hiện trường thuộc khu vực thành phố Đàng Nẵng. Kết quả thu được qua phân tích ảnh điện 2D tại các vị trí đã khảo sát được so sánh, đánh giá với kết quả khoan thăm dò địa chất và cho tương quan khá tốt với sai số giữa 2 phương pháp bé hơn 5%. Qua nghiên cứu có thể khẳng định phương pháp ảnh điện 2D áp dụng tốt cho nghiên cứu về địa chất công trình, góp phần hỗ trợ công tác đánh giá, dự báo các tai biến địa chất trong xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân dụng, công trình ngầm có liên quan đến an sinh xã hội tại các khu vực.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thọ, L.V. Khảo sát cấu trúc địa chất tầng Holocene khu vực thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp ảnh điện hai chiều (2D). Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2022, 738, 60-70.

Tài liệu tham khảo

1. Aizebeokhai, A.P.; Olayinka, A.I.; Singh, V.S. Application of 2D and 3D geoelectrical resistivity imaging for engineering site investigation in a crystalline basement terrain, southwestern Nigeria. Environ. Earth Sci. 2010, 61, 1481–1492.

2. Alija, S.; Torrijo, F.J.; Quinta–Ferreira, M. Geological engineering problems associated with tunnel construction in karst rock masses: the case of Gavarres tunnel (Spain). Eng. Geol. 2013, 157, 103–111.

3. Epting, J.; Huggenberger, P.; Glur, L. Integrated investigations of karst phenomena in urban environments. Eng. Geol. 2009, 109, 273–289.

4. Le, P.C.; Luong, V.T.; Tatjana, J.K. Aquatic geochemistry status in the south, central, and highland regions of Vietnam. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26(21), 21925–21947.

5. Lam, V.T.N.; Vilas, N. Assessment of vulnerabilities to climate change for urban water and wastewater infrastructure management: case study in Dong Nai River basin, Vietnam. Environ. Dev. 2015, 16, 119–137.

6. Le, N.T.; Nguyen, T.V. Application of geophysical methods to study geological structures of Mekong riverbank to determine the weak zones capable of erosion. Proceedings of international symposium on shallow geology and geophysics, Hanoi, Vietnam, 2004, 3, 77–85.

7. Le, P.C.; Luong, V.T.; Tatjana, J.K.; Akos, R.; Hoang, H. Imaging the movement of toxic pollutants with 2D electrical resistivity tomography (ERT) in the geological environment of the Hoa Khanh Industrial Park, Danang, Vietnam. Environ. Earth Sci. 2016, 75(4), 114.

8. Nguyen, V.L.; Ta, T.K.O.; Masaaki, T. Late Holocen depositonal environments evolution of the Mekong River Delta, Souther Vietnam. J. Asian Earth Sci. 2000, 18, 427–439.

9. Amadi, A.N.; Aminu, T.; Okunlola, I.A. Lithologic influence on the hydrogeochemical characteristics of groundwater in Zango, north–west Nigeria. Nat. Resour. Conserv. 2015, 3(1), 11–18.

10. Beff, L.; Günther, T.; Vandoorne, B.; Couvreur, V.; Javaux, M. Threedimensional monitoring of soil water content in a maize field using electrical resistivity tomography. Hydrol. Earth Sys. Sci. 2013, 17, 595–609.

11. Carrière, S.D.; Chalikakis, K.; Sénéchal, G.; Danquigny, C.; Emblanch, C. Combining electrical resistivity tomography and ground penetrating radar to study geological structuring of karst unsaturated zone. J. Appl. Geophys. 2015, 94, 31–41.

12. Hoang, H.V.; Nguyen, L.V.; Dang, N.D.; Wagner, F.; Pham, N.Q. Hydrogeochemical characteristics of the groundwater resources in the southern part of the Red River’s Delta plain, Vietnam. Environ. Earth Sci. 2018, 77, 674.

13. Amadi, A.N.; Aminu, T.; Okunlola, I.A. et al. Lithologic influence on the hydrogeochemical characteristics of groundwater in Zango, northwest Nigeria. Nat. Resour Conserv. 2015, 3, 1118.

14. Ahmed, A.B. ElGawad, D. Landslides articulation in Wadi Hof area southeast of Cairo, Egypt, based on geological and geophysical investigations. Environ. Earth Sci. 2021, 80, 5.

15. Selvam, S.; Jesuraja, K.; Venkatramanan, S.; Chidambaram, S.; Prasanna, M. V. Sivakumar, K. Delineating saline and freshwater aquifers in Tuticorin of southern India by using geophysical techniques. Envir. Dev. Sust. 2021, 23(12), 1772317744.

16. Massoud, A.; Fatma, S.; Mohamed, Y. Evaluation of mineral compositions of surface and subsurface rock samples by neutron activation analysis. Int. J. Envir. Ana. Chemistry. 2020, 0, 118.

17. Joshua, C.; Tiyamike, H.; Gift, T. Geologic structures associated with gold mineralization in the Kirk Range area in Southern Malawi. Open Geosciences 2021, 13(1), 3451357.

18. Mohamed, H.; Kalifa. G.; Fatma, K.; Mohamed, F.Z. Hydrodynamic groundwater modeling and hydrochemical conceptualization of the mining area of Moulares Redeyef (southwestern of Tunisia): New local insights. Phys. Chem. Earth, Parts A/B/C 2021, 121, 102974.

19. Marwa, W.A.; Halmy, M.F.; Mahmoud, N. Application of Remote Sensing for Monitoring Changes in Natural Ecosystems: Case Studies from Egypt. Envir. Remote Sen. Egypt 2020, 167182.

20. Kang, W.; Qi, G.J.; Xiao, H.Y.; De, H.Y.; Fan, L.; Qing, L.Y.; Tong, Y.; Xing, Y.X Technique of the rapid detection of groundwater based on multidimensional space. Water Supply 2019, 19(7), 19861993.