Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Minh Phú. Sơ bộ cách sử dụng số liệu Radar vào nghiệp vụ dự báo thời tiết. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 237, 16-23

Tài liệu tham khảo

1. Brư - lốp G.B., Nhi-jđôi - mi - nô - ga G.L. về áp dụng số liệu ảnh vệ tinh nhân tạo và Radar đề phân tích tình hình synổp. Tập công trịnh GGO, số 383, 1976.
2. Brư-lốp G.B., Nhi-jđôi-mi-nô~ga G,L. sử dụng sổ liệu Radar trong thực tế synốp. NXB.STTV; L.1977
3. Phê-đô-rốp -Ú.K.. về vấn đề Qui toán tồng hơp số liệu mây với các hiện tượng khí quyển..Tập công trỉnh GGO, sổ 383,1976.
4. Vấn đề ứng dụng thực tế lượng thông tin của Radar khi tượng. OBNINSK,1978
5 Xtê-pa-phen-kô V.Đ. về hiệu quả thu nhận và sử dựng lượng thông tin của Radar khí tượng. Tập công trình GGO, số 383/1976.