Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Đình An. Thử nhiệm ứng dụng hàm trực giao tự nhiên để dự báo tháng. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 237, 24-30. 

Tài liệu tham khảo

1. Ba-gơ-nôp N.Ạ.Biểu diễn giải tích chuỗi các trường khỉ tượng bằng những thành phần trực giao tự nhiên. Công trỉnh viện dự báo trung ương số 74,1959 (Nga)
2. Giáo sư A.L.Kats. Tiến sĩ toán lý. Mô hình dự báo số trị giáng thủy năm ngày . Tạp chí KTTV Liên xô sổ 10/1970 (Nga).
3. Ạ.V.Bô-rô-đi-na. Ứng dụng các thành phần trực giao tự nhiên đế dự báo trường H500 từ 3 - 5 ngày cho đông Xi-be-ri. Tạp chí KTTV Liên xô số 3/1967 (Nga) .
4. Phó tiến sĩ địa lý A.V Me-se-skai-a. Phó tiến sĩ toán lỷ L.B.Đmi-tơ-ri -ê-va-A-ra-gô.
Khai triền biến trình năm của độ đóng băng cảc biến bắc theo các hàm trực giao tự nhiên của thờỉ gian. Tạp chí KTTV Liên xô số 10/1968 (Nga) 
5. Phó tiên sĩ địá lý A.I.Ku-rơ-din, V.I.Smi-rơ-nốp. Thử nghiệm dùng các hàm trực giao tự nhiên làm cơ sở biểu diễn số trị các trường đóng băng và dự báo sự phân bố lại cùa nó. Tạp chí KTTV Liên xô sô 11/1907 (Nga).