Tác giả

Đơn vị công tác

1 Khoa Vật lý–Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM;

btnoanh@hcmus.edu.vn; trankiemkhanhlinh@gmail.com

*Tác giả liên hệ: btnoanh@hcmus.edu.vn; Tel.: +84–907353080

Tóm tắt

Phát thải khí nhà kính vào khí quyển, đặc biệt là CO2, đã góp phần gia tăng nhiệt độ khí quyển chúng ta trên toàn cầu. Khu vực vùng biển nước ta cũng được xem như một bể chứa CO2 góp phần giải phóng CO2 vào khí quyển. Do giới hạn về nghiên cứu đo đạc khảo sát CO2 trên biển cũng như CO2 trong khí quyển tại gần bề mặt biển, nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu nồng độ chl–a và SST của ảnh vệ tinh Aqua/MODIS (năm 2021) để ước tính pCO2 bề mặt biển cũng như lượng khí phát thải/hấp thụ ở Biển Đông. pCO2 tính toán trung bình và thông lượng CO2 trung bình lần lượt là 425,9 (µatm) và 38,4 (mol/m2/yr). Kết quả nghiên cứu cho thấy các vùng biển nước ta thải khí CO2 vào khí quyển, qua đó thấy vai trò đại dương qua quá trình trao đổi biển–khí.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Oanh, B.T.N.; Linh, T.K.K. Sử dụng nồng độ Chlorophyll–a và nhiệt độ bề mặt biển từ ảnh vệ tinh để đánh giá phân bố CO2 trong nước ở biển Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 739, 1-9. 

Tài liệu tham khảo

1. https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/.
2. https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/24/071/24071882.pdf
3. https://www.britannica.com/science/hydrosphere/Impact-of-human-activities-on-the-hydrosphere.
4. -https://tuoitre.vn/luong-khi-thai-co2-toan-cau-gan-nhu-tro-ve-muc-truoc-dai-dich-20211104100636745.htm
5. Shizou, T.; Shuichi, W.; Sato, T. Is there a continental shelf pump for the absorption of atmospheric CO2? Tellus 1999, 51B, 701–712.
6. Shu–lun, W.; Chen, C.T.A.; Gi–hoon, H.; Chang–Soo, C. Carbon dioxide and related parameters in the East China Sea. Cont. Shelf Res. 2000, 20, 525–544. 
7. Chen, C.T.A.; Ming–Hsiung, H. Carbonate chemistry and the anthropogenic CO2 in the South China Sea. Acta Oceanol. Sin. 1995, 14(1), 47–57.
8. Fei, C.;, Guimei, L.; Huijie, X.; Lei, S.; Yi, C.; Chun–Mao, T.; Wen–Chen, C.; Kon–K.L. Seasonal and Interannual Variability of Carbon Cycle in South China Sea: A Three–Dimensional Physical Biogeochemical Modeling Study. J. Oceanogr. 2009, 65, 703–720.
9. Taro, T.; Stewart, C.S.; Colm, S.; Alain, P.; Nicolas, M.; Bronte, T.; Nicolas, B.; Rik, W.; Feely, R.A.; Christopher, S.; Jon, O.; Yukihiro, N. Global sea–air CO2 flux based on climatological surface ocean pCO2, and seasonal biological and temperature effects. Deep–Sea Res. 2002, II(49), 1601–1622.
10. Tsing–Hsuan, H.; Chen, C.T.A.; Tseng, H.C.; Jang–Yuh, L.; Shu–lun, W.; Liyang, Y.; Selvaraj, K.; Xuelu, G.; Jough–Tai, W.; Edvin, Aldrian; Gusti, Z.A.; Penjai, S.; Wang, B.J. Riverine carbon fluxes to the South China Sea. J. Geophys. Res. Biogeosci. 2017, 122, 1239–1259.
11. WeiJun, C.; Minhan, D.; Yongchen, W. Air–sea exchange of carbon dioxide in ocean margins: A province– based synthesis. Geophys. Res. Lett. 2006, 33, L12603. doi:10.1029/2006GL026219.
12. https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/muc-khi-carbon-dioxide-cao-nhat-trong-lich-su-nhan-loai/2022060901444598p1c160.htm.
13. https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/dai-duong-hap-thu-nhieu-co2-hon-chung-ta-nghi/20200411091933674p1c160.htm.
14. Weidong, Z.; Dai, M.; Wei–jun, C. Coupling of surface pCO2 and dissolved oxygen in the northern South China Sea: impacts of contrasting coastal processe. Biogeosciences 2009, 6, 2589–2598.
15. Stephen, H.; Heather, G. Satellite observations to support monitoring of greenhouse gas emissions, Grantham Institue, Briefing paper No. 16, 2016.
16. Shuping, Z.; Anna, R.; Petra, P; Marcus, W.B. Remote Sensing Supported Sea Surface pCO2 Estimation and Variable Analysis in the Baltic Sea. Remote Sens. 2021, 13, 259. https://doi.org/10.3390/ rs13020259.
17. Gregor, R.; Erwin, S. Methane and pCO2 in the Kuroshio and the South China Sea during maximum summer surface temperatures. Mar. Chem. 2001, 75, 89–109.
18. Yu, Z.; Shaoling, S.; Weidong, Z.; Minhan, D. Satellite–derived surface water pCO2 and air–sea CO2 fluxes in the northern South China Sea in summer. Prog. Nat. Sci. 2009, 19, 775–779.
19. Tố, L.Đ.; Lạp, H.T.; Trục, T.C.; Vinh, N.Q. Quản lý biển. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
20. Weidong, Z.; Minhan, D.; Chen, B.S.; Guo, X.H.; Li, Q.; Shaoling, S.; Zhang, C.Y.; Weijun, C.; Wang, D.X. Seasonal variations of sea - air CO2 fluxes in the largest tropical marginal sea (South China Sea) based on multiple–year underway measurements. Biogeosciences 2013, 10, 7775–7791.