Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khí tượng Thủy văn phía Nam
2Đạí học quốc gia, TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hữu Nhân, Hồ Ngọc Điệp. Hệ thống Hydrogis để dự báo động thái vận chuyển và ngập nước vùng hạ du các hệ thống sông Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 457, 1-7

Tài liệu tham khảo

1. Nguyên Hữu Nhân (1995). Mô hình dự báo mực nước tổng hợp trên các cửa sông Cửu Long.-Dự án dự báo xâm nhập mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 3. Ban thư ký sông Mekong. Bangkok, Thailand.
2. Nguyên Hữu Nhân, Hồ Ngọc Điệp (1997). SALOWIN (Phần mềm dự báo xâm nhập mặn và lan truyền dầu, báo cáo kỹ thuật và bản hướng dẫn sử dụng ). sở KHCN và MT, tp. Hồ Chí Minh.
3. Nguyễn Tất Đắc (1996). Mô hình TLUC 96 để tính lũ ĐBSCL.HỈáo câo tại hôi thảo mô hình tính lũ ĐBSCL. Tháng 6-1996, tp. Hổ Chí Minh.
4. Nguyen Nhu Khue (1986). Modelling of tidal propagation and salinity intrusion in Mekong main estuarine system.-Technical Paper. Mekong Secretariat.
5. Nguyễn Ân Niên (1996). Mô hình KOD để tính lũ vùng ĐBSCL.-Báo cáo tại hội thảo mô hình tính lũ ĐBSCL. Tháng 6 -1996, tp. Hồ Chí Minh.
6. SOGREAH (1972). Les modeles mathematiques du delta Mekong.Publ.de USUNESCO, Paris.
7. Mekong master model (1991) .-Delft Hydraulics. Vol.: 1,2,3,4.