Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trịnh Quang Hòa. Mô hình toán điều tiết tự nhiên của biển hồ. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 457, 21-26

Tài liệu tham khảo

1. J.p. Carbonnel, J. Guiscafre. Le Grand 'Lac du .Cambadge. Sedimentologie et Hydrologie. Publication de r ORSTOM, 1965.
2. Mekong Master Model. - Delft Hydraulics,Volume 1,2,3,4 August 1991.
3. Lower Mekong Hydrologic Yearbook . Volume 1,2 ( 1961-1992).
4. Trịnh Quang Hòa. Mô hinh hoá dòng chảy hạ lưu Mekong.- Tập bài giảng cho các lớp cao học ngành Thủy văn môi trường. Đại học Thủy lợi, 1994.