Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học Quốc gia, Hà Nôi

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Kiều Thị Xin. Khoảng trống chắc chắn trong dự báo biến cố biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 457, 33-37

Tài liệu tham khảo

1. DụttonE.G, Christy J.R., Geophys. Res. Lett. 1992, 19,2313-2316.
2. Palmer T.N., Weather, 1993,314-326.
3. Pielkc R. A., Mesoscale Meteorological Modelling, Academic Press, New York, NY, 1984, 612.
4- Pielke R.A., Zeng X J.J. Atmos. Sci., 1994. 51,155-159.
5. Piẹlke R.A., Zeng X.J., "Global climate change. Conference AWMA, 5-8/4/1994.
6. Stephens G.L., Randall D.A., Wittmeyer I. L., J.Geophys. Res., 1993, 98, 4931-4950.
7. The weather Generator project, Global change Newsletter, the International Geosphere- Biosphere Programme, A Study of global change ( GBP) of International Council of Scientific Unions , 1993, N°. 16,10-11.