Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vương Quốc Cường, Lê Đình Quang. Xác định độ nhám Z và hệ số M trong công thức biến đổi gió theo quy luật lũy thưà tại trạm Hoài Đức. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 457, 46-50

Tài liệu tham khảo

1. Zillitinkevic x.x. Động lực học lớp biên khí quyển. ( Bản tiếng Nga).NXB KTTV, Lêningrat, 1970.