Tác giả

Đơn vị công tác

1Viên Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thanh Xuân, Trần Bích Nga. Về tương quan trong không gian của đặc trung dòng chảy năm. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 460, 3-8

Tài liệu tham khảo