Tác giả

Đơn vị công tác

1Vụ Khoa học Kỹ thuật, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đặng Trần Duy. Chỉ số thống kê xác định các kỳ En Nino và La Nina. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 460, 15-20.

Tài liệu tham khảo