Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Cán bộ Khí tượng Thủy Văn Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Ngọc Quang. Phát triển bền vũng tài nguyên và môi trường nước lưu vực sông Mã. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999460, 27-35

Tài liệu tham khảo

1. Sở KHCN và MT Thanh Hoá.- Hiện trạng môi trường Thanh Hoá.- 1994.
2. Sở KHCN và MT Thanh Hoá.- Khảo sát, nghiên cứu chất lượng nước sông tại 4 hệ thống sông và nước sinh hoạt cho các vùng dân cư tỉnh Thanh Hoá.- 1997.
3. Viện Quy hoạch Thủy lơi, Bộ NN và PINT. -Tổng quan sông Mã.- 1994.
4. Hoàng Ngọc Quang. Mưa-lũ trên lưu vực sông Mã.- Tập san KTTV tháng 9-1998.
5. Hoàng Ngọc Quang.- Thủy triều và xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Mã.- Tập san KTTV tháng 11-1998.
6. Lê Thạc Cán, Ngô Đình Tuấn.- Phát triển bền vững tài nguyên nước.- Chuyên đề đào tạo tiến sĩ. ĐHTL, Hà Nội, 11-1998.
7. uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Quy hoạch tổng thể KTXH tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 1996-2010.- Thanh Hoá, 1995.
8. Lê Quý An.- Khái niệm về sự phát triển lâu bền và một vài phương pháp đánh giá tính lâu bền trong phát triển.- Báo cáo tại Hội nghị lần thứ II ngày 22-23-XII-1998 về Chương trình KHCN-07.
9. Sở KHCN và MT Thanh Hoá. Khảo sát đánh giá môi trường và định hướng bảo vệ môi trường các khu công nghiệp Thanh Hoá,- Hà Nội, 1997.
10. Sở KHCN và MT Thanh Hoá. Điều tra hiên trạng môi trường Thanh Hoá để làm cơ sở xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển lâu bền, đề xuất các giải pháp phòng chống ô nhiễm.- Hà Nội, 1987.
11. Trường Cán bộ Khí tượng Thuỷ văn Hà Nội.- Tập báo cáo Hội thảo thủy văn đảonhỏ.-III-1998