Tác giả

Đơn vị công tác

1Vụ Khoa học Kỹ thuật

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đặng Trần Duy. Vấn để đúng sai của các thông tin dự báo KTTV. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 468, 5-10

Tài liệu tham khảo