Tác giả

Đơn vị công tác

1Văn phòng Tổng cục KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Long.Bàn về công tác phục vụ KTTV. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 468, 15-19

Tài liệu tham khảo

1. 50 năm xây dựng và phát triển Ngành KTTV (1945 - 1995)