Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hữu Bảo. Các quá trình tự thích nghi trong phương pháp dò tìm ngẫu nhiên và ứng dụng của nó trong các bài toán thủy văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1994, 408, 22-25.

Tài liệu tham khảo

1. H. n. HeHOBa. "Mogejib ộopMupoBaHMH CTỌKa lia npMTOUHOM yạQCTKe peKM". MeTeopojiorna M rngponorna. 1982. ;No6..

2. PacTpHHHH. "CnyưaỉỉHMM noMCK B npoụeccax aỉỊantạmiH" Pnra. 1983.

3. Rastrigin L.A. "Contemporary principles to control complex objects” Moscow, 1983.

4. EpMOJiteB. "MeTOBbi peineHMH He-HHHeiiHHx SKapeMajiEHEix sagaa". KnõepHeTÙKa, 1966.

5. Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Hữu Bảo. Một phương pháp xác định tham số trong mô hình dòng chảy Pakse Banchannoi. Thông báo Hội nghị khoa học nhân 35 năm thành lập trường Đại học Thủy lợi.