Tác giả

Đơn vị công tác

1 Phòng NCLHVX

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thắng, Đ.N. Một số đặc điểm về biến đổi năng lượng của cơn bão IDA (8624). Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1990, 352, 10-18.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyên Trần Lưu. Dự báo lượng mưa của mùa mưa ở vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ- Tập san KTTV số 5-1989.

2. Zhang Jijiha. Chen Xingfang. Summer rainfall forecasting in China. The operational seasonal forecasting of the summer rainfall in China- State Meteorological Administration, Beijing Technical document of programme on longrange forecasting research WMO/TD N147.

3. Lu Ju Zhong, Lu Chun Yu. Longrange forecast- Res. Rept. Ser. WMO N6/2, 1986.