Tác giả

Đơn vị công tác

Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thuận, N.T. Một sơ đồ tính toán biến hình lòng sông. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1990, 360, 14-21.

Tài liệu tham khảo

1. M.F. Karim. Analysis of sediment conituity and application to the Missouri river, IIHR, Report N292 December. 1985.

2. Đại học Thủy lợi. Giáo trình động lực học dòng sông Hà Nội. 1970.

3. Viện nghiên cứu thủy công toàn liên bang. Hướng dẫn tính toán biến hình lòng sông ở hạ lưu công trình đầu mối. Leningrat, 1981.

4. Hoàng Hữu Văn. Vấn đề cân bằng bùn cát và bài toán biến hình lòng dẫn trong kênh thiên nhiên và kênh dẫn. Tuyển tập báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học KTTV toàn quốc lần thứ I, Tổng cục KTTV, Hà Nội, 1987.

5. Vi Văn Vị. Dòng chảy cát bùn sông Hồng. Viện KTTV, Hà Nội, 1981.