Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

2Viện Khoa Học &Công Nghệ  Tính Toán Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ tác động rất lớn đến lĩnh vực nông nghiệp cụ thể là ảnhh ưởng đến năng suất cây trồng. Do vậy, nghiên cứu đã sử dụng mô hình hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp (DSSAT) nhằm dự báo ảnh hưởng của sự thay đổi các yếu tố khí tượng do BĐKH đến năng suất lúa . Nghiên cứu được thực hiện tại 8 đơn vị ở tỉnh Vĩnh Long bao gồm 6 huyện Bình Tân, Long Hồ, Măng Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm; thị xã Bình Minh và Thành phố Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình DSSAT mô phỏng khá tốt năng suất lúa ở vùng nghiên cứu cụ thể hệ số tương quan tính toán được trong giai đoạn hiệu chỉnh là R2 = 0,998. Với kịch bản phát thải RCP4.5 và RCP8.5 năng suất lúa trên toàn tỉnh ở các mốc thời gian 2030; 2050 và 2100 có xu hướng giảm.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Kỳ Phùng (2019), Ảnh hưởng của sự thay đổi các yếu tố khí tượng nhạy cảm đến năng suất lúa ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 698, 31-37.

Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Văn Điếm, Trường Đức Trí, Ngô Tiền Giang (2010), Dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tạp chí Khoa học và Phát triển: tập 8, số 6: 975-982.

2. Yao, F., Xu, Y., in, E., Yokozawa, M., Zhang, J. et al. (2007), Assessing the impacts of climate change on rice yields in the main rice areas of China. Climatic Change 80, 395-409.

3. GOP (2007), Economic survey of Pakistan 2006-2007, finance division. Islamabad: Eco-nomic Advisory Wing, Finance Division, Govt. of Pakistan.

4. FAO (2014b), FAOSTAT. Online statistical database (available at http:// faostat.fao.org).

5. Hoogenboom, G., Jones, J.W., Wilkens, P.W., Porter, C.H., Batchelor, W.D., Hunt, L.A. et al. (2004a), Decision support system for agrotechnology transfer (DSSAT) version 4.0. Honolulu: University of Hawaii, CD-ROM.

6. Chowdhury, I.U.A. Khan, M.A.E. (2015), The impact of climate change on rice yield in Bangladesh: A time series analysis. BGC Trust University, Bangladesh. RJOAS, 4(40).

7. IPCC (International Plant Protection Convention) 2007, Summary for policymakers. In S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor & H.L. Miller, eds. Climate change 2007: the physical science basis. Contribution of working group I to the Fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cam-bridge, UK, and New York, USA, Cambridge University Press. 

8. Jing, Q., Keulen, H.V., Hengsdijk, H., Cao, A., Bindraban, P.S., Dai, T. et al. (2009), Quantifying N response and N use efficiency in rice-wheat (RW) cropping system under differ-ent water management. Journal of Agricultural Sciences, 147, 303-312.

9. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh (2014), Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến canh tác lúa tỉnh An Giang trên cơ sở các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường đại học Cần Thơ, số 3, trang 42-52. 

10. Nguyen Ang Thuy An, Tran Duong Thien Loc, Nguyen Ky Phung (2015), Impact Assessment of Climate Change on Maize Yield of Long An Province (Vietnam) under B2 Scenario by DSSAT. Proceedings of the 3rdEnvironment Asia International Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World” Thai Society of Higher Education Institutes on Environment, Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, June 17-19, 2015 (English).

11. Nguyễn Văn Hoan. (2006), Cẩm nang cây lúa. Nhà xuất bản Lao động, 385 trang. 

12. Paul, M.B., Linfield, C.B. (2002), Statistics for environmental engineering, 2th Edition, Lewis publishers by CRC press LLc, pp. 512.

13. Singh, U., Patil, S.K., Das, R.O., Padilla, J. L., Singh, V. P., Pal, A.R. (1999), Nitrogen dynamics and crop growth on an alfisol and a vertisol under rainfed lowland rice-based crop-ping system. Field Crops Research, 61, 237-252.

14. Tsuji, G.Y., Hoogenboom, G., Thornton, P.K. (1998), Understanding options for agricultural production. Systems approaches for sustainable agricultural development. Dordrecht: Kluwer Academic.

15. https://cfs.ncep.noaa.gov/cfsr/.