Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm quốc gia Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thi, N.V. Phương pháp phân tích tổng hợp trong dự báo Thuỷ văn hạn dài. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1996432, 1-7.

Tài liệu tham khảo

1. Aliokhin Iu.M. (1963). Dự báo thống kê trong quá trình địa vật lý. NXB. MGU, Moskva (Tiếng Nga).

2. Box G.E.P., Jenkins G.M.(1970). Time series analysis: forecasting and control. Holden- Day.

3. Kartvellisveli N.A. (1981). Thuỷ văn ngẫu nhiên. NXB KTTV, Liên Xô ( tiếng Nga).

4. Nguyễn Viết Thi (1990). Dự báo dòng chảy tháng đến hồ Hoà Bình bằng phương pháp phân tích tổng hợp. Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học về dự báo KTTV lần thứ III, Hà Nội.

5. Nguyễn Viết Thi (1992). Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp dự báo dòng chảy năm trên lưu vực sông Hồng. Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của Viện KTTV, Hà Nội.

6. Nguyễn Viết Thi (1993). Dự báo hạn dài dòng chảy sông lớn (Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp tổng cục ), Hà Nội.

7. Nguyễn Viết Thi (1994). Xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy tháng đến hồ Hoà Bình bằng phương pháp phân tích tổng hợp. Tổng kết đề tài NC thuộc dự án LAN của TTQG Dự báo KTTV. Hà Nội.

8. Nguyễn Viết Thi và các cộng tác viên (1994). Dự báo tổng lượng dòng chảy và đỉnh lũ thời kỳ 21/VIII - 31/X đến hồ Hoà Bình. Báo cáo tổng kết chuyên đề dự báo phục vụ khai thác hồ Hoà Bình.