Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm KTTV phía Nam

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nhân, N.H. Vài suy nghĩ về động lực bồi xói tại của sông Hậu. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 438, 7-13.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Nhân(1996). Khảo sát thực địa bổ sung về động lực sa bồi trong mùa khô 1996 tại cửa Định An, sông Hậu Giang. Báo cáo khoa học, Tổng cục KTTV, Hà Nội-tp. Hồ Chí Minh, 40trang.

2. Nguyễn Hữu Nhân (1996). Giám sát bồi lắng lòng hồ Trị An bằng mô hình điện toán. Tạp chí KTTV, Hà Nội, trang 23-29.

3. Nguyễn Viết Phổ, Vũ Văn Tuấn(1995). Thiên nhiên đồng bằng sông Cửu Long. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 151 trang.

4. Leo C.Van Rijn (1989): Handbook "Sediment transport by current and Waves". Report No H461. Deft Hydraulics. The Netherland. 899pp.

5. Pfaffin I.R., Siegler E.N.(1976) Enclyclopedia of Evironmental Science and Engineering. New York- London- Paris. 1091pp.

6. Wolanski E., Nguyen Ngoc Huan, Le Trong Dao, Nguyen Huu Nhan, Nguyen Ngoc Thuy(1995) Fine sediment dynamics in Mekong river estuary, Vietnam.J.Estuarine, Coastal and shelf Science(in Press).