Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thi, N.V. Dự báo dòng chảy thời kì 20-VIII đến 31-X phục vụ tích nước hồ Hòa Bình. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 438, 21-28.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Viết Thi (1994). Dự báo hạn dài dòng chảy sông lớn. Báo cáo tổng kết đề tài NC cấp Tổng cục, Hà Nội.

2. Nguyễn Viết Thi và các cộng tác viên (1994). Dự báo tổng lượng dòng chảy và đỉnh lũ thời kì 21/VII-31/X đến hồ Hòa Bình. Báo cáo tổng kết chuyên đề dự báo phục vụ khai thác hồ Hòa Bình.

3. Nguyễn Viết Thi(1996). Phương pháp phân ích tổng hợp trong dự báo thủy văn hạn dài. Tập san khoa học kỹ thuật KTTV, Tổng cục KTTV, tháng 12/1996.

4. Ugrnhinov G.N.(1971). Dự báo đường quá trình lũ với tần suất cho trước. (Ví dụ với dòng chảy mùa xuân đến hồ Kamxkoi). Tập san KTTV, 6-1971.(tiếng Nga).