Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Khí tượng cao không

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vinh, L.Đ. Tính ưu việt của hệ thống máy DigiCora-RS 80 trong quan sắc khí tượng cao không. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 438, 35-42.

Tài liệu tham khảo

1. VAISALA OY- DigiCORA MW 11 Aoolication Program Manual

2. VAISALA OY-Osers GUide for Metgraph

3. Hoàng Thế Xương và Nguyễn Xuân Thu: Hệ thống TKVT tự động DigiCORA và tương lai của nó ở VIệt Nam- Báo cáo khoa học Hội nghị KH KT CK- 1996.