Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
2Vụ Quản lý công trình Thủy lợi -Tổng cục Thủy lợi- Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tóm tắt

Bài báo đánh giá khả năng sử dụng chỉ số Palmer về mức khắc nghiệt hạn trong việc nhận định diễn biến hạn hán một số điểm ở Đồng bằng Bắc Bộ. Để tính chỉ số Palmer, đã bước đầu nghiên cứu xác định trữ lượng ẩm hữu hiệu dựa trên kết quả nghiên cứu của FAO. Với chuỗi số liệu 1961-2010, đã phát hiện được những đợt hạn kéo dài, và cả những đợt hạn xảy ra trong mùa mưa (mùa sinh trưởng). Đây là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp cũng như gia tăng chi phí thủy lợi ở vùng này.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Thắng, Ngô Tiền Giang, Nguyễn Đăng Mậu, Trần Minh Tuyến (2014), Nghiên cứu sử dụng chỉ số hạn PALMER để nhận định diễn biến hạn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 639, 37-42.

Tài liệu tham khảo

1. Palmer W.C., 1965: Meteorological drought. Office of Climatology Research Paper 45. Weather Bureau,
Washington, .C. 58 pp.
2. http://www.iwmi.cgiar,org/droughtassessment
3. http://www.agf.gov.bc.ca/Soil water storage capacity and available soil moisture