Tác giả

Đơn vị công tác

1 Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đức, B.V. Dự báo dòng chảy 5 ngày đến hồ Hoà Bình. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993395, 1-11.

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Văn Đức. Sự hình thành dòng chảy và dự báo dòng chảy mùa lũ cho các vùng Viễn Đông Liên Xô. Luận án PTS, Ô-det-xa, 1984 (tiếng Nga).

2. Ngô Bá Trác. Dự báo lũ từ mưa trên sông Đà - Hoà Bình. Tập san KTTV số 9 (285), Tổng cục KTTV.

3. Nguyễn Hoài. Phương án dự báo mức nước thượng, hạ lưu đập Hoà Bình trong điều kiện thời tiết tự nhiên qua tuy-nen và kênh thi công. - 1987 (viết tay).

4. Lê Văn Thạch. Các hình thế thời tiết đặc biệt gây mưa lũ trên sông Đà - Hoà Bình - 1984 (viết tay).

5. Lê Văn Thạch, Nguyễn Cao Quyến. Dự báo bằng phương pháp tổng nhập lưu cho lưu vực sông Đà - Hoà Bình. - (chuyên đề nghiên cứu của Cục KTTV, 1980).

6. Lê Bắc Huỳnh, Nguyễn Cao Quyến. Mô hình tính toán và dự báo dòng chảy sông Hồng tại Hà Nội. - Tập san KTTV số 4-1989, Tổng cục KTTV, tr.1-22.

7. Ap-phi-A và E-den S. Phân tích thống kê có sử dụng máy tính điện tử (Dịch từ tiếng Anh) - NXB "Mir", Mat-xco-va, 1982 (tiếng Nga).

8. A-po-lop B.A, Ka-li-nin G.P. và Ka-ma-rop V.Đ. Giáo trình dự báo Thuỷ văn. - NXB Khí tượng Thuỷ văn, Leningrat, 1974. (tiếng Nga).