Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đức, B.V. Một phương án thủy văn hạn vừa phục vụ quản lí khai thác hồ Trị An. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997438, 14-20.

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Văn Đức. Điều kiện hình thành và dự báo dòng chảy các tháng mùa hè thu vùng Primorie Viễn Đông(Liên Xô). Luận án PTS.Odessa, Ucraine,1984.

2. Bùi Văn Đức và NNK. Phương án dự báo hạn vừa đến hồ Hòa bình. Cục dự báo KTTV, 1990.