Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Khí tượng Thuỷ văn 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hà, L.T. Mô hình hoá quá trình mưa - dòng chảy ở lưu vực đô thị. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993396, 3-10.

Tài liệu tham khảo

1. Lã Thanh Hà. "Ảnh hưởng của đô thị hoá đến chế độ khí tượng - thuỷ văn". Tập san Khí tượng Thuỷ văn 2(374), 1992.

2. Hoàng Niêm, Lã Thanh Hà. "Một số đặc điểm khí tượng thuỷ văn trong xây dựng và quản lý đô thị". Báo cáo tại Hội thảo "Định hướng đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống thoát nước Hà Nội giai đoạn 1993-2000". Hà Nội, 25-26-VIII-1992.

3. Yen, B. C. "Rainfall-Runoff Processes on Urban Catchments and its Modelling" in Urban Drainage Modelling (proc. Intem at. Symp. Comparison of Urban Drainage Models with real Catchment Data (Dubrovnik Jugoslavia) ed, by C. Maksimovic and M. Radojkaic, Pergamon Press, Oxford, 1986