Tác giả

Đơn vị công tác

1 Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hiền, H.M. Một trường hợp đặc biệt của phân bố phẳng trường gió XTNĐ. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988336, 1-6.

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Minh Hiền. Mô hình động học phẳng hoàn lưu XTNĐ. Tập san KTTV No9/1987.

2. Hoàng Minh Hiền. Mô hình toán lý phân bố phẳng trường gió XTNĐ.