Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Biến đổi khí hậu; tcongnguyen90@gmail.com; nvminh.dmhcc@gmail.com; lmquan2004@gmail.com; lethanhtungdcc@gmail.com

*Tác giả liên hệ: tcongnguyen90@gmail.com; Tel.: +84–829906696

Tóm tắt

Định giá các–bon, bao gồm thị trường các–bon, đang dần trở thành công cụ chính sách chính được các quốc gia áp dụng trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Song hành với sự phát triển của thị trường các–bon, các công nghệ mới giúp hỗ trợ quản lý và vận hành thị trường cũng đang được các bên tích cực nghiên cứu và áp dụng. Công nghệ chuỗi khối là một ví dụ điển hình cho xu thế trên. Bài báo sẽ cung cấp thông tin, nghiên cứu tiềm năng và đề xuất phương thức áp dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý và vận hành thị trường các–bon tại Việt Nam. Từ đó, kết quả của bài báo sẽ cung cấp cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hỗ trợ Việt Nam trong quản lý minh bạch và vận hành hiệu quả thị trường các–bon nội địa.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Công, N.T.; Minh, N.V.; Quân, L.M.; Tùng, L.T. Tiềm năng áp dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý và vận hành thị trường các–bon tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 742, 19-27. 

Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo đánh giá thứ sáu IPCC. 2022. Available online: https://www.ipcc.ch/assessment–report/ar6

2. Báo cáo State and Trends of Carbon Pricing. 2022. Available online: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455

3. Pan, C.; Shrestha, A.K.; Wang, G.; Innes, J.L.; Wang, K.X.; Li, N.; Li, J.; He, Y.; Sheng, C.; Niles, J.O. A Linkage Framework for the China National Emission Trading System (CETS): Insight from Key Global Carbon Markets. Sustainability 2021, 13, 7459. https://doi.org/10.3390/su13137459

4. Narassimhan, E.; Gallagher, K.S.; Koester, S.; Alejo, J.R. Carbon pricing in practice: a review of existing emissions trading systems. Clim. Policy 2018, 18(8), 967–991. Doi: 10.1080/14693062.2018.1467827.

5. Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam năm 2020.

6. Quyết định số 896/QĐ–TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

7. Narayanan, Arvind; Bonneau, Joseph; Felten, Edward; Miller, Andrew; Goldfeder, Steven. Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction, Princeton: Princeton University Press, 2016.

8. Nida, K.; Tabrez, A. DCarbonX Decentralised Application: Carbon Market Case Study, Doha Islamic Finance Conference (DIFC–VIII), 2022.

9. Mannaro, K.; Pinna, A.; Marchesi, M. Crypto–trading: Blockchain–oriented energy market. Proceeding of the 2017 AEIT International Annual Conference, 2017, pp. 1–5. doi: 10.23919/AEIT.2017.8240547.

10. Buccafurri, F.; Lax, G.; Musarella, L.; Russo, A. An Ethereum–based solution for energy trading in smart grids. Digital Communications and Networks, 2021, https://doi.org/10.1016/j.dcan.2021.12.004.

11. Tapscott, A.; Tapscott, D. How blockchain is changing finance. Harvard Bus. Rev. 2017, 1(9), 2–5.

12. Dutra, A.; Tumasjan, A.; Welpe, I.M. Blockchain is changing how media and entertainment companies compete. MIT Sloan Manage. Rev. 2018, 60(1), 39–45.

13. Climate Chain Coalition: https://www.climatechaincoalition.io/.

14. Ojo, A.; Adebayo, S. Blockchain as a next generation government information infrastructure: A review of initiatives in D5 countries. Government 3.0–Next Generation Government Technology Infrastructure and Services, 2017, pp. 283–298.

15. Energy Blockchain Labs Inc.: https://www.ibm.com/case-studies/energy-blockchain-labs-inc.

16. Crypto Carbon: Can Blockchain Networks Fix Carbon Offsets?: https://www.coindesk.com/layer2/miningweek/2022/03/27/crypto-carbon-can-blockchain-networks-fix-carbon-offsets/.

17. Project Alvarium Accurately Tracks Carbon Footprints with Edge Solutions: https://www.dell.com/en-us/dt/video-collateral/project-alvarium-tracks-carbon-footprint-with-edge-solutions.htm.

18. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2014/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.

19. Quyết định số 01/2022/QĐ–TTg ngày 18 tháng 1 năm 2022 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

20. Nghị định số 06/2022/NĐ–CP ngày 7 tháng 1 năm 2022 quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô–dôn.

21. Xiwei, X.; Ingo, W.; Mark, S.; Liming, Z.; Jan, B.; Len, B.; Cesare, P.; Paul, R. A Taxonomy of Blockchain–Based Systems for Architecture Design. 2017 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA), 2017, 16913008. doi:10.1109/ICSA.2017.33.

22. Bahareh, L.; Petr, M. A Comprehensive Review of Blockchain Consensus Mechanisms. IEEE Access 2021, 99, 1–1. Doi:10.1109/ACCESS.2021.3065880.