Tác giả

Đơn vị công tác

1 Công ty TNHH MTV Tài Nguyên và Môi Trường miền Nam – Đoàn Công tác 309; tranthanhvutd1@gmail.com
2 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh; ltbao@hcmunre.edu.vn; ntnhan@hcmunre.edu.vn; nvkhanh@hcmunre.edu.vn; tuandm@hcmunre.edu.vn; ttnhat@hcmunre.edu.vn
*Tác giả liên hệ: ttnhat@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–868696265

Tóm tắt

Hiện nay tình hình đất nhiễm mặn đang diễn ra phức tạp và đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp của các huyện ven biển, điển hình là huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu đo mặn thực địa kết hợp với công nghệ viễn thám và GIS để thành lập bản đồ phân vùng chịu mặn của lúa bằng phương pháp phân loại lớp phủ theo hướng đối tượng trên ảnh Sentinel 2A có độ chính xác toàn cục là 80,83% và chỉ số Kappa là 0,76, đồng thời xác định diện tích đất trồng lúa là 8220,942 ha. Kết hợp với thuật toán nội suy bề mặt IDW các điểm đo mặn nhằm phân ngưỡng chịu mặn của lúa vụ Đông Xuân năm 2018 và kết quả tính toán cho thấy diện tích đất trồng lúa bị thiệt hại là 7164,4381 ha chiếm 87,15%. Chính vì vậy, đánh giá thiệt hại tiềm năng diện tích đất trồng lúa bị từ hạn mặn là vấn đề cần thực hiện nghiêm túc nhằm kịp thời đưa ra cảnh báo về mức độ ảnh hưởng và xu hướng của hạn mặn.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vũ, T.T.; Bảo, L.T.; Nhân, N.T.; Khánh, N.V.; Tuấn, Đ.M.; Nhất, T.T. Đánh giá thiệt hại tiềm năng diện tích đất trồng lúa do hạn mặn năm 2018 ở khu vực huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2023, 749, 1-11.

Tài liệu tham khảo

1. Khoa, N.V. Mô hình chuyển đất lúa nhiễm mặn sang trồng cỏ nuôi bò theo hướng an toàn sinh học và giảm phát thải tại Ba Tri. Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre. 2022.

2. Pankova, E.I.; Konyushkova, M.V.; Gorokhov, I.N. On the problem of soil salinity assessment and the method large scale digital mapping salted soils. Ecosyst.: Ecol. Dyn. 2017, 1(1), 26–54. (In Russian)

3. Vargas, R.; Pankova, E.I.; Balyuka, S.A.; Krasilnikov, P.V.; Khasankhanovo, G.M. Guide management of saline soils. Food and Agriculture Organization of the United Nations and Lomonosov Moscow State University. 2017, pp. 3–6. ISBN 978-92-5-409772-1. (In Russian)

4. Nhân, N.T.; Tùng, L.H. Ứng dụng thuật toán Machine Learning trên điện toán đám mây Google Earth Engine phục vụ xây dựng WEBGIS giám sát độ mặn trong đất tỉnh Bến Tre. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2022, 2022, tr. 381–387.

5. Hậu, N.Q.; Minh, Q.M.; Khoa, L.V.; Quyên, C.T.; Phong, V.T. Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đên đất nông nghiệp tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long dưới sự hỗ trợ của hệ thống thông tin địa lý – GIS. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế, 2016, tr. 364–372.

6. IPCC. IPCC fourth assessment report. The AR4 synthesis report, Glossary, 2007.

7. IPCC. Climate change 2001: The scientific basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovement Panel on Climate Change, 2001.

8. Điệp, N.T.H.; Diễm, P.K.; Nhung, Đ.T.C.; Trung, P.K.; Nguyễn, T.N.; Hiếu, D.C. Đánh giá tổn thương trên đất nông nghiệp do tác động của xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2022, 2022, tr. 346–359.

9. Hashim Ali Hasab.; Hayder Dibs.; Abdulameer Sulaiman Dawood.; Wurood Hasan Hadi.; Hussain, M.; Hussain.; Nadhir Al–Ansari. Monitoring and Assessment of Salinity and Chemicals in Agricultural Lands by a Remote Sensing Technique and Soil Moisture with Chemical Index Models. Geosciences 2020, 10, 207.

10. Gabdullin, B.S.; Zhogolev, A.V.; Savin, I.Yu.; Otarov, A.; Ibraeve, M.A.; Golovanov, D.L. Use of multi–zone satellite data for Interpretation of salinity of soils in irrigated massives (by the example of Southern Kazakhstan). Moscow University Geography Bulletin, 2015, No. 5. (In Russian)

11. Hoa, P.V.; Jang, N.V.; Binh, N.A.; Hai, L.V.H.; Pham, T.D.; Hasanlu, M.; Dieu, T.B. Mapping soil salinity using SAR Sentinel–1 data and advanced machine learning algorithms: a case study in the Ben Tre Province of the Mekong Delta (Vietnam). Remote Sens. 2019, 11(2), 128.

12. Thuong, V.T.; Duy, X.T.; Soe, W.; Myint; Huang, C.Y.; Hoa, V.P.; Tung, H.L.; Tien, M.T.V. Examining spatiotemporal salinity dynamics in the Mekong River Delta using Landsat time series imagery and a spatial regression approach. Sci. Total Environ. 2019, 687, 1087–1097.

13. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Trang cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế xã hội. Niên giám thống kê Tỉnh Bến Tre. Truy cập ngày 20/3/2023. Trực tuyến: https://bcktxh.bentre.gov.vn/service-tracuuthongtin-ngtk.html/.

14. Hormoz, S.; Ziari, Y. To compare two interpolation methods: IDW, Kriging for Providing propertie (Area) surface interpolation map land price district 5, municipality of Tehran area1. Strategic Integration of Surveying Services, FIG Working Week 2007. Hong Kong SAR, China, 2007, pp. 13–17.

15. Oanh, N.T. Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tại tỉnh Đồng Nai. Trường đại học Nông Lâm, 2014.

16. Trung, L.V. Viễn Thám. Tái bản lần 2. TP. HCM: NXB đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2012.

17. Brown, J.W.; Hayward, H.E.; Richards, A.; Bernstein, L.; Hatcher, J.T.; Reeve, R.C.; Richards, L.A. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. United States Department of Agriculture, Agriculture handbook, 1954.

18. Scudiero, E.; Anderson, R.; Corwin, D.L. Remote sensing is an effective tool for mapping the salinity of soils on agricultural lands. California Agriculture, 2017, 71(2).

19. Maas, E.; Hoffman, G. Crop salt tolerance current assessment. ASCE J. Irrig. Drain. Div. 1997, 115–134.

20. Sen, T.T. Tuyển chọn giống lúa chịa mặn và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để sản xuất lúa chịu mặn ở Quảng Ngãi. Luận văn Tiến Sĩ Nông Nghiệp, Trường đại học Huế, 2016.

21. Dobermann. A; Thomas, F. Rice: Nutrient disorders & nutrient management. J. Int. Rice Res. Inst. 2000, 140–141.

22. Công thông tin điện tử Bnews, Lúa gạo vụ Đông Xuân 2017-2018 được giá: Vừa mừng vừa lo, truy cập ngày 19/03/2023 từ https://bnews.vn/lua-gao-vu-dong-xuan-2017-2018-duoc-gia-vua-mung-vua-lo/78078.html