Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM

2Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM

Tóm tắt

Đánh giá rủi ro môi trường là việc lượng hóa khả năng gây hại đến môi trường của các nhân tố nhân sinh, từ đó có thể giảm thiểu, ngăn ngừa rủi ro môi trường có thể xảy ra tại khu vực nghiên cứu để tối ưu về chi phí xử lý hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. Đánh giá rủi ro môi trường nước biển ven bờ khu vực khu vực Mỹ Giang - Hòn Đỏ - Bãi Cỏ nhằm xác định được các tác nhân tiềm tàng thông qua các giá trị chất lượng nước biển đã được lấy mẫu và phân tích - mà hầu hết các thông số chất lượng nước biển này đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10:2008/BTNMT(*) như: chất dinh dưỡng (NH3,4-N, NO3-N, PO4-P) và chất rắn lơ lửng (TSS). Các kết quả tính toán hệ số rủi ro của chất dinh dưỡng (NH3,4-N); (NO3-N) và (PO4-P) tại thời điểm lấy mẫu, tính toán sau 1 đến 15 ngày lần lượt dao động từ (0,45-0,33); (0,80-0,70) và (0,27-0,14); của chất rắn lơ lửng (TSS) là (0,14-0,12) cho thấy tại thời điểm khảo sát khu vực nghiên cứu vẫn nằm trong giới hạn an toàn về mặt môi trường.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Trâm Anh, Nguyễn Kỳ Phùng (2019), Đánh giá mức độ rủi ro vùng biển ven bờ khu vực Mỹ Giang - Hòn Đỏ - Bãi Cỏ thuộc xã Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 697, 44-51

Tài liệu tham khảo

1. APHA (2012), Standard Methods for the Analysis of Water and WasteWater. 22nd Edition

2. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (2008), Qui chuẩn Kĩ thuật quốc gia QCVN 10:2008/BTNMT: Chất lượng nước biển ven bờ.

3. Canadian Council of Ministers of the Environment, (2003a), Marine water Quality Criteria for The ASEAN Region - Online Publication.

4. Lê Thị Vinh (2012), Hàm lượng các kim loại nặng trong môi trường vịnh Vân Phong - Bến Gỏi, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. 3(T.12). Tr 12-23.

5. Tổng cục môi trường, cục kiểm soát ô nhiễm (2010), Xây dựng bộ tiêu chí khoanh vùng kiểm soát ô nhiễm môi trường nước biển ven bờ, tr.21.