Tác giả

Đơn vị công tác

1 Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; nguyengiatrong@humg.edu.vn

2 Nhóm nghiên cứu Trắc địa cao cấp - môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; nguyengiatrong@humg.edu.vn; nvcuong7@monre.gov.vn

3 Công Ty Cổ Phần CIST Miền Nam; thaitrungquoc0404@gmail.com

4 Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển; vinhtduc@gmail.com

5 Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; nvcuong7@monre.gov.vn

6 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; hndquoc@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: hndquoc@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–907640797

Tóm tắt

Nhiều dịch vụ xử lý dữ liệu GNSS trực tuyến đã được công bố nhưng chưa có khảo sát về khả năng ứng dụng các dịch vụ nêu trên trong công tác trắc địa - bản đồ tại Việt Nam. Bài báo tiến hành khảo sát để đánh giá khả năng áp dụng các dịch vụ xử lý dữ liệu trực tuyến như OPUS, AusPOS, GAPS, CRCS-PPP và GNSS converter với dữ liệu đo thu nhận được bởi trạm CORS với tên gọi CTHO thuộc mạng lưới VNGEONET của Việt Nam. Qua kết quả xử lý cho thấy độ chính xác xác định tọa độ về mặt bằng của 4 dịch vụ AusPOS, GAPS, CRCS-PPP và GNSS converter là rất tốt trong khi đó kết quả xử lý với OPUS chỉ đạt được độ chính xác ở mức cm. Dịch vụ CRCS-PPP cho độ lệch so với tọa độ trung bình và biến thiên các thành phần tọa độ tốt nhất ở mức 1 mm tiếp đó là các dịch vụ AusPOS, GAPS và GNSS converter đạt 2-3 mm. Đối với dịch vụ OPUS, độ lệch tọa độ trung bình và biến thiên tọa độ đều chỉ đạt ở mức cm. Kết quả nghiên cứu của bài báo khẳng định về tiềm năng khi ứng dụng dịch vụ xử lý dữ liệu trực tuyến trong công tác trắc địa - bản đồ tại Việt Nam.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trọng, N.G.; Quốc, T.T.; Vinh, T.Đ.; Cương, N.V.; Quốc, H.N.Đ. Khảo sát kết quả xử lý dữ liệu GNSS sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2024, 762, 73-81.

Tài liệu tham khảo

1. Teunissen, P.J.G.; Montenbruck, O. Handbook of global navigation satellite system. Springer 2017, e-ISBN: 978-3-319-42928-1.

2. Ebner, R.; Featherstone, W.E. How well can online GPS PPP post-processing services be used to establish geodetic survey control networks?. J. Appl. Geod. 2008, 2(3), 149–157.

3. Mohamed, A.; Ashraf, F.; Farrag, A. Assessment study of using online (CSRS) GPS-PPP service for mapping applications in Egypt. J. Geodetic Sci. 2011, 1(3), 233–239.

4. Grzegorz, K.; Karol, D.; Krzysztof, S. Comparison of position determination accuracy conducted by PPP technique using web-based online service and dedicated scientific software. Proceeding of the 9th International Conference “Environmental Engineering” 2014, enviro.2014.226. http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.226.

5. Qiuying, G. Precision comparison and analysis of four online free PPP services in static positioning and tropospheric delay estimation. GPS Solution 2014, 19(4), 537–544. http://dx.doi.org/10.1007/s10291-014-0413-5.

6. Abdallah, A.; Schwieger, V. Static GNSS precise point positioning using free online services for Africa. Surv. Rev. 2015, 48(346), 61–77. http://dx.doi.org/10.1179/1752270615Y.0000000017.

7. Paolo, D.; Marco, P.; Kawuna, N.J. Statistical comparison of PPP solution obtained by Online Post-Processing Services. IEEE 2016, 137–143.

8. Saad, B.; Ali, A.H.; El-Sayed, M.S.; Elbeah, M.N. Performance evaluation of precise point positioning (PPP) using CSRS-PPP online service. Am. J. Geogr. Inf. Syst. 2017, 6(4), 156–167.

9. Naser, A.; Ardalan, A.A.; Roohollah, K.; Mohammad-Hadi, R. Performance assessment of multi-GNSS real-time PPP over Iran. Adv. Space Res.  2017, 59(12), 2870–2879. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2017.03.024.

10. Wenju, F.; Guanwen, H.; Qin, Z.; Shengfeng, G.; Maorong, G.; Harald, S. Multi-GNSS real-time clock estimation using sequential least square adjustment with online quality control. J. Geod. 2018, 93(11), 963–976. https://doi.org/10.1007/s00190-018-1218-z.

11. Herbert, T.; Ibrahim, O.R. Comparative analysis of different online GNSS processing services. Lagos J. Environ. Studies 2019, 10(1), 1–12.

12. Ahmed, E.S.; Yehia, M. Accuracy assessment of relative and precise point positioning online GPS processing services. J. Appl. Geod. 2019, 13(3), 215–227. https://doi.org/10.1515/jag-2018-0046.

13. Reha, M.A.; Serdar, E.; Ozulu, I.M.; Veli, I. Accuracy comparison of post-processed PPP and real-time absolute positioning techniques. Geomatics Nat. Hazards Risk 2020, 11(1), 178–190.

14. Tata, H.; Nzelibe, I.U.; Raufu, I.O. Assessing the accuracy of online GNSS processing services and commercial software on short baselines. South Afr. J. Geomatics 2020, 9(2), 321–332.

15. Eren, G.O. Investigation of the performance of web-based online data processing services that offer relative and absolute positioning (PPP) solution approach in different observation periods. Geomatik Dergisi 2022, 7(1), 41–51.

16. Mahmoud, E.; Ahmed, Z.; Shehata, A.G.; Elhalawani, M.A. Comparison of PPPH MATLAB based program vs online GNSS services. Delta Univ. Sci. J. 2023, 6(1), 17.

17. Jesus, R.V.; Jorge, P.; Gaxiola-Camacho, J.R.; Guadalupe, E.V. Evaluation and analysis of the accuracy of open-source software and online services for PPP processing in static mode. Remote Sens. 2023, 15(8), 1–20. https://doi.org/10.3390/rs15082034.

18. Trọng, N.G.; Quang, P.N. Ứng dụng phép lọc Kalman (EKF) trong giải bài toán định vị tuyệt đối khoảng cách giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất 2019, 60(1), 72–78.

19. Trọng, N.G. Nghiên cứu thuật toán và xây dựng chương trình xử lý số liệu GNSS dạng RINEX nhằm phát triển ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh tại Việt Nam. Luận án tiến sĩ kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019.

20. Lau, N.N.; Richard, C.; Hoa, H.M. Determination of tectonic velocities of some continuously operating reference station (CORS) in Vietnam 2016 - 2018 by using precise point positioning. VN J. Earth Sci. 2020, 43(1), 1–12.

21. Trong, T.D.; Long, N.Q.; Huy, N.D. General geometric model of GNSS position time series for crustal deformation studies – A case study of CORS stations in Vietnam. J. Pol. Miner. Eng. Soc. 2021, 2(1), 183–198.

22. Lâu, N.N.; Nam, T.V. Định vị tuyệt đối kết hợp ba hệ thống GPS, GALILEO và BEIDOU. Tạp chí Khoa học đo đạc và bản đồ 2023, 38, 11–16.

23. CRCS-PPP. Trực tuyến: https://webapp.csrs-scrs.nrcan-rncan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php.

24. GAPS. Trực tuyến: http://gaps.gge.unb.ca/index.html.

25. OPUS. Trực tuyến: https://geodesy.noaa.gov/OPUS/

26. AusPOS. Trực tuyến: https://www.ga.gov.au/scientific-topics/positioning-navigation/geodesy/auspos.  

27. GNSS converter. Trực tuyến: https://gps-solutions.com/gnss_converter.

28. Trọng, N.G.; Nghĩa, N.V.; Khải, P.C.; Thành, N.H.; Hà, L.L.; Dũng, V.T.; Quân, N.V.; Quang, P.N. Xác định chuyển dịch trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam dựa vào dữ liệu của các trạm CORS thuộc mạng lưới VNGEONET. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 739, 59–66.

29. Quân, N.V.; Trung, V.Đ.; Nam, T.V. Ứng dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) trong hoạt động đo đạc bản đồ, nghiên cứu khoa học trái đất và một số lĩnh vực khác trong thời kỳ chuyển đổi số. Tuyển tập Hội nghị Khoa học quốc gia về công nghệ địa không gian trong khoa học Trái đất và Môi trường 2021, tr. 25–32.