Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
2Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường
3Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Tóm tắt

Trong bài báo này, các yếu tố hoàn lưu vận tải ẩm, gió ở mực 10m và 850hPa, khí áp mực biển được tính trên cơ sở số liệu tái phân tích độ phân giải 0,5x0,5 độ kinh vĩ và 2,5x2,5 độ kinh vĩ của NCEP/NCAR thời kì 1980-2007, sự hụt mưa ở Tây Nguyên trong tháng 5 được phân tích qua số liệu của 12 trạm và số liệu tái phân tích Aphrodite với độ phân giải 0,250x0,250. Kết quả cho thấy, El Nino gây hụt mưa tháng 5 ở Tây Nguyên trung bình 16,7%. Sự hụt mưa trong điều kiện El Nino là do hoàn lưu gió mùa tây nam trên vịnh Bengal yếu hơn trung bình nhiều năm dẫn đến hình thành một hoàn lưu xoáy thuận ở đây. Hoàn
lưu xoáy thuận này làm giảm lượng ẩm từ Ấn Độ Dương đến khu vực Tây Nguyên.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vũ Văn Thăng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Hiệp, Đỗ Thị Nương,  Nguyễn Trọng Hiệu, Hoàng Đức Cường (2014), Sự thiếu hụt lượng mưa tháng 5 ở Tây Nguyên khi có EL Nino và vai trò của vận tải ẩmTạp chí Khí tượng thủy văn 644, 1-4.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Ngữ, 2005: Tác động của ENSO đến hạn hán ở Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam. Tạp chí KTTV, 530, 1-15.
2. Vũ Văn Thăng, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Thị Thanh Hương và Nguyễn Trọng Hiệu, 2012. Đặc điểm vận tải ẩm ở Việt Nam trong các thời kỳ hoạt động của El Nino. Tuyển tập Báo cáo Hội thảo khoa học lần thứ 15 Viện KHKTTV&MT. NXB KHKT.
3. Sminov, V., and G. Moor, 2000: Short-term and seasonal variability of the atmospheric water vapour transport through the Mackenzie River Basin. J. of Hydromet, 2, 441-452.
4. Zhang, R., and A. Sumi, 2002: Moisture Circulation over East Asia during El Nin˜o Episode in Northern Winter, Spring and Autumn. J. Meteor. Soc. Japan., 80 (2), 213-227.