Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Thiên tai lũ lụt trong mùa mưa-bão-lũ ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ luôn là một trong những mối quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong việc phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ gây ra thì dự báo sớm về các đợt mừa lớn có ý nghĩa quan trọng và là một yêu cầu cần thiết, không thể thiếu được để chủ động trong công tác điều hành đối phố với lũ lớn, hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất....

Từ năm 1999, để nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ dự báo lũ, chúng tôi đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương pháp dự báo mưa lớn thời hạn trước 3 - 4 ngày trên lưu vực hệ thống sông Hồng - Thái Bình, thử nghiêm phát tin dự báo trên mạng phục vụ BCĐPCLB TƯ. Để khách quan hoá và thực hiện thuận lợi trong nghiệp vụ, phương pháp phân tích dự báo này được xây dựng thành chương trình trên máy tính. Qua dự báo thử nghiêm trong 2 mùa mưa (1999 và 2000), kết quả cho thấy mức chính xác của chương trình có thể cho phép sử dụng đựợc trong nghiệp vụ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Đức Hậu (2000), ENSO - các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Việt Nam và công tác dự báo khí tượng hạn dài trong những năm gần đây. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 480, 27-34.

Tài liệu tham khảo

1. Cục Dự báo KTTV. Tuyển tập báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học và dự báo KTTV Ìẩn thứ III (1986 -1990). Hà Nội, 1991.

2. Nguyễn Đức Hậu. Một số phương pháp xây dựng công cụ dự báo khí tượng thủy văn - Hướng dẫn dự báo KTTV ở các trạm tỉnh. Tổng cục KTTV, Hà Nội, 8-1994.

3. Nguyễn Văn Tuyên. Dự báo mưa bão bằng mô hình thống kê.- Tập san KTTV, số 10, 1987.

4. Trần Tân Tiến, Nguyễn Đăng Quế. xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý.- Đại học quốc gia, Hà Nội, 1998.

5. Trung tâm quốc gia dự báo KTTV. Tổng kết công tác nghiên cứu dự báo và phục vụ dự báọ khí tượng thủy văn lần thứ IV (1991 - 1995). Hà Nội, 1996.

6. Trung tâm quốc gia dự báo KTTV. Hội nghị khoa học dự báo và phục vụ dự báo khí tượng thủy văn lần thứ VI (1996- 2000). Hà Nội, 2000.

7. Anderson c.w. An Introduction to Multivariate statistical analysis, 2nd ed. Willey and Sons, 1984.

8. Nguyen Due Hau. Heavy rain forecasting method with the lead-time of 3 days in the North of Vietnam. The second Lao - Vietnam seminal" on Flood and severe Weather forecasting, November 22 to 25, 1999 Vientiane, Lao PDR.