Tác giả

Đơn vị công tác

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Tóm tắt

 

Sức khỏe dòng sông được nghiên cứu thực hiện đối với sông Nhuệ và sông Đáy qua việc phân tích và đánh gía 3 loại chỉ số "sức khỏe dòng sông" là: chỉ số mức độ ảnh hưởng của sông đối với đời sông thủy sinh vật (WQIal), chỉ số mức độ ảnh hưởng của của con người đổi vôi sức khỏe dòng sông (WQIhi) và chỉ số thể hiện dòng sông chết (DRo). Kết quả xác định các chỉ số "sức khỏe dòng sông" (chỉ số mức độ ảnh hưởng của sông đối với đời sống thủy sinh vật, chỉ số mức độ ảnh hưởng của của con người đối với sức khỏe dòng sông, tỷ lệ xuất hiện dấu hiệu sông chết tại sông Nhuệ) năm 2014 cho thấy sông Đáy có sức khỏe tốt hơn sông Nhuệ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Dương Hồng Sơn, Cái Anh Tú (2015), Xác định các chỉ số "sức khỏe dòng sông" thể hiện mức độ ảnh hưởng tới đời sông thủy sinh vật (Wqial), mức độ ảnh hưởng của con người đến dòng sông (Wqihi) và mức độ chết cùa dòng sông (Dro) (áp dụng đối với sông nhuệ và sông đáy). Tạp chí Khí tượng Thủy văn 650, 16-21

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Tài nguyên và Mô/ trường (2Ỡ09); Quyết định số879/QĐ-TCMT hướng dẫn về phương pháp đánh giá chất lượng nước theo chỉ tiêu tổng hợp;
  2. Nguyễn Vân Sỹ - Đại Học Thủy Lợi (2006); Một số ý kiến về sức khỏe của hệ sinh thái sông và sinh giám sát môi trường - ví dụ áp dụng sinh vật chỉ thị để giám sát môi trường hạ lưu sông Trà Khúc.
  3. Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy, 2014;
  4. Edwin D. Ongley (2013); Indicators for river health. TA 7629-VIE Capacity Building for River Basin Water Re­sources Planning;
  5. Mekong River Commission (2008); An assessment of water quality in the Lower Mekong Basin, MRCTech- nical Paper No. 19 November2008.