Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Miyazaki, Nhật Bản

Tóm tắt

Diễn toán lũ được hiểu là việc tính toán qụá tành lũ tại hạ lưu (outflow) khi đã biết quá trình ở thượng lưu (inflow) [17]. Thuật ngữ ‘'diễn toán" (route) có nghĩa khá rộng, kể cả việc tính toán quá trình dòng chây từ mưa. Hiện tại, có nhiều phương pháp diễn toán lũ song có thể phán ra làm hại loại chính là phương pháp thuỷ văn và phượng pháp thuỷ lực. Lý thuyết các phương pháp thuỷ văn cũng như ưu, nhược điểm của chung đã được trình bày kỹ trong nhiều tài liệu [2, 10, 17, 20]. Bài viết này sử dụng một số tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi trên thế giới để kiểm tra sự thích hợp khi sỉr dụng các phương pháp thuỷ lực rút gọn trong giải quyết bài toán diễn toán lũ trên mạng sông Hồng. Nói một cách cụ thổ hơn, việc sử dụng các mô hính thuỷ lực rút gọn sóng động học và sóng khuếch tán để tính toán truyền các quá trình lũ tại các vị trí thượng lưu: Hoà Bình trên sông Đà, Yên Bái trên sông Thao và Vụ Quang trên sông Lô về Hà Nội có gây ra sai số lớn hơn 5% so với khi sử dụng mô hình sóng động lực học hay không?

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Lê Tuấn (2000), Sự thích hợp của một số phương pháp thuỷ lực rút gọn dùng trong tính toán truyền lũ trên mạng sông Hồng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 478, 36-43.

Tài liệu tham khảo

1. Abbott, M.B. and Basco, D.R.: Computational fluid dynamics: an introduction for engineers, Longman Scientific and Technical, 1989.

2. Bedient, P.B. and Huber, W.C.: Hydrology and Floodplain analysis (second edition), Addison-Wesley Publishing Company, 1992.

3. Chaudhry, M.H.: Open-channel flow, Prentice Hall, 1993.

4. Daluz Vieira, J.H.: Conditions governing the use of approximations for the Saint-Venant. equations for shallow surface water flow, Ỉ. of Hydrology, Vol. 60, pp. 43-58, 1983.

5. Fcrrick, M.G.: Analysis of river waves types, Water Resources Research, Vol. 21(2), pp. 209-220, 1985

6. Fread, D.L.: Flow routing in Handbook of Hydrology edited by Maidment, D.V., Mcpraw-Hill, 1994.

7. Henderson, F.M.: Open channel flow, Macmillan Publ. Co. Inc., 1966.

8. Hcrschy, R. w. and Fairbridge, R.W.: Encyclopedia of Hydrology and Water resources, Kluwer Academic, 1998.

9. Hromadka, T.v.and De Vries, J.J.: Kinematic Wave routing and computational error, J. of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 114(2), pp. 207-217, 1988 và: các bài thảo luận của Dawdy, D.R.; Goldman D.; Merkel, W. H.; Unkrich, C. L.; Woolhiser, D. A.; Goodrich, D.C., cùng vói bài phản hồi của các tác giả; J. of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 116(2), pp. 278-289, 1990.

10. Kraijenhoff, D.A. and Moll, I.R.: River flow modelling and forecasting, D. Reidel, 1986.

11. Li, R.M; Simons, D.B and Stevens, Nl.A..: Nonlinear kinematic wave approximation for flood, routing, Water Resources Research, Vol. 11(2), pp. 245-252, 1975.

12. Morris, E.M. and Woolhiser, D.A.: Unsteady, one dimensional flow over a plane: partial equilibrium and. recession hydro graphs, Vol. 16(2), pp. 355- 360, 1980.

13. Ponce, V.M.; Li, R.M. and Simons, D.B.: Applicability of kinematic and diffusion models. J. of Hydraulics Division. ASCE, Vol. 104(HY3), pp. 353-360, 1978.

14. Ponce, V.M.: The kinematic wave controversy, J. of Hydraulic Engineering, ASGE, . Vol. 117(4), pp. 511-525, 1991.

15. Roger, M. and Claude, B.: Criteria for thechoice of flood-routing method in natural channels, J. of Hydrology, Vol. 186 (1), pp. 1-30, 1996.

16. Sergio Montes: Hydraulics of open channel flow, ASCE (America Society of Civil Engineers) Press, 1998.

17. Singh, V.P.: Hydrologic Systems - Part HI: Flood Routing - Prentice Flail, 1988.

18. Tập đoàn các công ty tư vấn nước ngoài cùng với nhóm đối tác Việt Nạm trong dự án quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng (VIE/89/034): Báo cáo nền số3 - Phân tích thuỷ lực, trang 98 - 113, Hà Nội, 1995.

19. Trần Tuất, Trần Thanh Xuân, Nguyễn Đức Nhật: Địa lý thuỷ văn sông ngòi Việt Năm, Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội, 1987.

20. US Army Coips of Engineers, Hydrologic Engineering Center: Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) Technical Reference Manual, 2000.

21.  Weinmann, P.E. and Laurenson, E.M.: Approximate flood routing methods: a review, J. of Hydraulics Division, ASCE, Vol. 105(HY12), pp. 1521-1536, 1979.