Tác giả

Đơn vị công tác

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

Ban quản lí Trung ương các dự án thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét đến sự thay đổi của dòng chảy, nhu cẩu sử dụng nước và cân bằng nước hệ thống trên lưu vực sông Lô trong điểu kiện biến đổi khí hậu (BĐKH). Số liệu khí tượng, thủy văn, f lĩ số liệu điều tra về hiện trạng và báo cáo về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các kịch bản BĐKH đã được sử dụng để tính toán và dự báo thay đổi của dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước và cân bằng nước hệ thống trên lưu vực sông Lô. Kết quả tính toán cho thấy, dòng chảy năm trên lưu vực sông Lô trong tương lai có xu hướng tăng lên, phân phối dòng chảy trong năm không đều mà tăng mạnh vào mùa lũ và giảm vào mùa cạn. Lượng nước thiếu hụt trên lưu vực sông Lô tăng dần từ giai đoạn hiện tại tới các giai đoạn trong tương lai theo kịch bản BĐKH.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thị Vân, Lại Tiến Vinh,Trần Hồng Thái (2015), Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Lô. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 651, 3-8.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. NXB Tài nguyên và Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 96 trang;

  1. DHI Water and Environment (2003), MIKE BASIN2003 Users Manual;
  2. HongThai, T. and Thue, T. (2011), Impacts of climate change on the flow in Hong-Thai Binh and Dong Nai river basins. VNU Journal of Science, Earth Sciences 27,98-106;
  3. MIKE by DHI (2009), MIKE 11 Reference Manual: A modelling system for rivers and channels;
  4. Nguyễn Hoàng Minh (2013), Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nưóc lưu vực sông Lô. Luận văn Thạc sỹ Khoa học, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 90 trang;
  5. Trần Thanh Xuân (2011), Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam. Nhà Xuất bản Khoa học - Kỹ Thuật, 299 trang;
  6. Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Môi trường, (2006), Nghiên cứu ứng dụng mõ hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nưôc lưu vực sông Chảy;
  7. Vũ Văn Minh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Hồng Thái, (2011), Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Tạp chỉ Khí tượng Thủy văn, số 598,10/2011,26 - 31.