Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Liêm (2000), Về cấu trúc của mô hình động thái hình thành năng suất, hấp thụ nitơ trong đất và chất lượng hạt của cây đậu tương vụ đông ở Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 477, 7-14.

Tài liệu tham khảo

1. Oldeman L. R., Frere M. Ạ study of agroclimatology of the humid tropics of Southeast Asia. FAO Rome 1982. 250 p.

2. Thorley J. H. M. Mathematical models in plant physiology. A quatitative approach to problems in plant and crop physiology. London - New York: Acad. Press, 1976. 318 p.

3. KynepỉAaH Id. Ạ.,XuTpoBO E. B. UbixaTenbHbf Ũ ra3000MeH K3K aneMeHT npogyKLiuoHHoro npoqecca pacTeHuũ. - HoBOCuõupcK. Hayaa; 1997; 184 c.

4. rioneBOũ A. H. 06 onpegeneHtrax HẽKơTopbix napaMerpoB guHaMUHecKoủ Mogenu ộopMupoBaHUS ypoxas. Tp. H3M; 1979;Bbin.l3 (91); c. 120-130.

5. rioneBOũ A. H. ripuKJiagHoe MogenupoBaHue u nporHosupoBaHue npogyKTUBHocTu noceBOB. -JI. rugpoMejeou3gaT, 1988,319 c.

6. Pocc IO. K.; Buxene 3. H. PacHeT <PoTOGUHTe3a pacTU-TenbHoro noapoBa. - B KH. <P0tocuht63 u npogyKTUBHOcTb pacTUTenbHoro noKpoBa. Tapưy, U3g. HOA AX9CC. 1968, c. 64-74.

7. CbiTHUK K. M. MycaTeHKO 11. id. BorgaHOBa r. A. Ou3uonorua nucra.-KueB. XayKOBa gyMKa, 1978. - 389 c.

8. TooMUHr x.r. CoriHeHHasrpaguaquH u OopMUpOBanue ypoxan.- Jl„ rugpoM6Teou3gaT, 1977;- 200c.