Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm ứng dụng công nghệ và Bổi dưỡng nghiệp vụ KTTV và MT

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Ngày nay, nhờ khoa học và công nghệ phát triển, mạng lưới trạm khí tượng, thủy vân và hải văn Ị\Ịngày càng được tự động hóa một cách mạnh mẽ để thay thế cho mạng lưới quan trắc truyền thống, đáp ứng được nhu câu của việc dự báo bằng các mô hình số trị. Với mạng lưới trạm tự động, vai trò của con người đối với việc quan trắc ngày càng giảm đi và những nguy cơ về sự mất sổ liệu do không biết được trạng thái hoạt động của mạng lưới trạm. Bài báo này bước đầu xây dựng cách thức quản lí, giám sát mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn, hải văn và đo mưa tự động.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kiên Dũng, Nguyễn Viết Lành (2015), Hướng tới một hệ thống giám sát tự động mạng lưới trạm Khí tượng Thủy văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 651, 36-40

Tài liệu tham khảo

1. World Meteorological Organization (1992), International Meteorological Vocabulary, Second Edition, WMO-No. 182, Geneva.

  1. Hing-yim Mok (2010), An Integrated Meteorological Data Quality Assurance System for operation of the Automatic, Weather Station (AWS) Network in Hong Kong, JMA/WMO Workshop on Quality Management in Surface, climate and Upper-air Observations in RA II (Asia),
  2. Rodrigues, Jorge Emilio (2010), Inmet Experience In Deploying Its Network Of Automatic Weatherstations Surface, Brazilian National Institute Of Meteorology.
  3. http://www.Jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/ric/material.html