Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia
2Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, tình trạng hạn hán, thiếu nước luôn xảy ra trên nhiều lưu vực sông ở nước ta, trong đó có lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và mâu thuẫn khai thác sử dụng nước giữa các hộ khai thác sử dụng nước. Đặc biệt là sử dụng nước cho thủy điện với cấp nước cho nông nghiệp, giao thông thủy, bảo vệ môi trường và các nhu cầu nước khác nhau đã trở nên ngày càng gay gắt. Để có cơ sở và luận cứ rõ ràng trong việc phân bổ nguồn nước mặt cho các hộ khai thác sử dụng nước, bài báo đã dựa vào hiện trạng thông tin số liệu về thảm phủ, hệ thống công trình, lượng nước phân bổ của các tiểu lưu vực, hiện trạng khai thác của các hộ sử dụng nước từ đó xác định được phương pháp mô hình mô phỏng (mô hình Mike Basin) để phân bổ nguồn nước mặt cho các hộ khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Kết quả cho thấy trong năm 2020, 2030 về cơ bản lượng nước mặt có khả năng đáp ứng được nhu cầu khai thác sử dụng nước. Tuy nhiên hạ lưu sông Vu Gia lượng nước có sự thiếu hụt lên đến 20,10 m3/s vào tháng 6, do hồ thủy điện Đăk Mi 4 chuyển nước.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thân Văn Đón, Tống Ngọc Thanh, Lã Văn Chú (2016), Cơ sở khoa học xác định phương pháp phân bổ nguồn nước mặt trên lưu vực sông Vu Gia - Thu BồnTạp chí Khí tượng Thủy văn 669, 27-34.

Tài liệu tham khảo

1. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường,“Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng”, Hà Nội, 2009.
2. Cao Đăng Dư,“Điều tra, nghiên cứu và cảnh báo lũ lụt phục vụ phòng tránh thiên tai ở các
lưu vực sông miền Trung”, Đề tài độc lập cấp nhà nước. Hà nội, 2001.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”. Hà Nội, 2012.
4. Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia,“Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Hà Nội, 2010.
5. Viện Quy hoạch Thủy Lợi,“Rà soát và cập nhật tính toán cân bằng nước sông Vu Gia- Thu Bồn”, Hà Nội, 1/2010.
6. Công ty Tư vấn xây dựng Điện I, “Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Vu Gia - Thu Bồn tỉnh Quảng Nam”, Hà Nội, 2002.
7. Thân Văn Đón (2015), Tạp Chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, số 08, tháng 6/2015:
“Nghiên cứu xác định yêu cầu dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn, phục vụ phát triển hệ sinh thái”.
8. DHI. User’s Manual, MIKE 11, 2011.
9. DHI. User’s Guide, MIKE BASIN, 2011.