Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

Bằng việc sử dụng số liệu quan trắc lượng mưa ngày tại 12 trạm khí tượng trên khuv ực Tây Nguyên để xác định những đợt mưa do gió mùa tây nam hoạt động và những đợt gió mùa tây nam gây nên sự gián đoạn mưa, đồng thời bài báo cũng xây dựng bộ bản đồ trường đường dòng và đường đẳng cao trên các mực 1000, 850, 700, 500 và 200mb trong những đợt gió mùa gián đoạn hoạt động và đợt gió mùa hoạt động để phân tích, xác định hình thế thời tiết gây nên hai loại hệ quả thời tiết trái ngược nhau này trong mùa gió mùa tây nam trên khu vực Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong những ngày gián đoạn mưa trong mùa gió mùa tây nam, trên khu vực nghiên cứu có gió tây yếu ở tầng đối lưu dưới, gió đông ở tầng đối lưu giữa và gió đông nhiệt đới không tồn tại như trong những ngày có mưa.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Minh Tiến, Lại Thị Chiều (2018), Nghiên cứu xác định hình thế thời tiết gây gián đoạn mưa trong mùa gió mùa tây nam ở Tây Nguyên. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 694, 28-34.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Quang Đức (2011), Xu thế biến động của một số đặc trưng gió mùa mùa hè khu vực Việt Nam, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ số 27; tr 14-20.

2. Sun, L., Siien, B.Z, Gao, Z.T., Sui, B., Bai, L.S., Wang, S.H. An, G., Li, J. (2007), The impacts of Moisture Transport of East Aisan Monsoon on Summer Preciptation in Northeast China, Advances Atmospheric Sciences, 24 (4), 606-618.

3. Yasunari, T., 1980: A quái-station appearance of 30-40 day period in th cloundiness fluctuations during the mummer monsoon over India. J. Meteor: Soc. Japan, 58, 225-229.

4. Webster, P.J., Magaña, V.O., Palmer, T.N., Shukla, J., Tomas, R.A., Yanai, M., Yasunari, T. (1998), Monsoons: Processes, Predictability, and Teprospects for Predicition. Journal of Geophysical Research Oceans, 14451-14510.

5. Rajeevan, M., Gadgil, S., Bhate, J. (2005), Active and break spells of the indian summer monsoon. Journal of Earth System Science, 119 (3), 229-247.