Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Tóm tắt

Bài báo trình bày các kết quả xây dựng công nghệ giám sát, cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt và điều tiết hồ chứa cho hệ thống sông Kôn-Hà Thanh dựa trên việc tích hợp các mô hình thủy văn, thủy lực và điều tiết hồ chứa. Các mô hình Mike NAM, Mike 11-GIS và mô hình điều tiết hồ được thiết lập, kiểm định và thử nghiệm cho kết quả tốt và cho phép sử dụng trong điều  kiện tác nghiệp. Công nghệ dự báo được xây dựng như một khung liên kết các mô hình, cơ sở dữ liệu, số liệu dự báo mưa với các công cụ giám sát, cảnh báo và dự báo lũ, ngập lụt theo thời gian cho các vị trí chính trên hệ thống sông. Công nghệ được chạy thử nghiệm trong mùa lũ năm 2015 và kết quả thử nghiệm cho thấy công nghệ có khả năng đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đặng Thanh Mai, Vũ Đức Long (2016), Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, tỉnh Bình ĐịnhTạp chí Khí tượng Thủy văn 668, 1-11.

Tài liệu tham khảo

1. ThS.Vũ Đức Long, TS.Đặng Thanh Mai, ThS.Phùng Tiến Dũng (2014). Giới thiệu phần mềm hỗ trợ ra bản tin cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí KTTV số 644 tháng 8/2014.
2. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn- Hà Thanh, Quyết định số 1841/
QĐTTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Nam reference Manual (2004), Mike 11 Introduction and Tutorial (2007), Mike11 User Manual (2007), MikeView User manual (2007), DHI Water&Environment, Denmark.