Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Mục đích của bài báo này nhằm nghiên cứu các ảnh hưởng của ENSO đến yêu cầu lượng tưới cho lúa trong giai đoạn từ 1978 - 2013 trên khu vực Đồng bằng sông ứng dụng mô hình MIKE11 tính toán dự báo chất lượng nước cho ba lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy, Sài Gòn - Đồng Nai. Ứng dụng mô hình MIKE11 tính toán dự báo chất lượng nước cho ba lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy, Sài Gòn - Đồng Nai Ứng dụng mô hình MIKE11 tính toán dự báo chất lượng nước cho ba lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy, Sài Gòn - Đồng Nai Cửu Long. Trong đó, lượng bốc thoát hơi tiềm năng được tính theo phương pháp Penman-Monteith và lượng mưa hiệu quả được tính theo phương pháp SCS của cơ quan Dịch vụ bảo tồn đất Hoa Kỳ. Kết quả nghiên cứu cho thấy do có sự gia tăng đáng kể của nhiệt độ, số giờ nắng cũng như giảm độ ẩm và lượng mưa trong các năm El Nino đã làm cho yêu cầu tưới tăng cao. Mức tăng yêu cầu tưới ở các năm có El Nino cao hơn so với các năm La Nina trong vụ hè thu là 132 mm/vụ, hai vụ còn lại là khoảng 70 mm/vụ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lương Văn Việt (2016), Ảnh hưởng của ENSO đến nhu cầu tưới cho lúa trên khu vực Đồng bằng sông Cửu LongTạp chí Khí tượng Thủy văn 668, 20-26.

Tài liệu tham khảo

1. TCVN 9168 : 2012, Công trình thủy lợi - Hệ số tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa.
2. Lương Văn Việt (2005), Nghiên cứu quan hệ giữa ENSO với biến động các đặc trưng mưa,  nhiệt, ẩm khu vực Nam bộ và dự báo hạn dài các đặc trưng này, Đề tài NCKH cấp Bộ - Bộ TNMT.
3. Lương Văn Việt (2016), Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng bốc thoát hơi tiềm năng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 664, t.6-12.
4. Trần Thanh Xuân, Trần Thục, Hoàng Minh Tuyển (2011), Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội.
5. Viện Khoa học KTTV&MT (2010), Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội.
6. Viện Khoa học KTTV&MT (2011), Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng, NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
7. www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e00.htm
8. http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis-monitoring/ensostuff/