Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Tóm tắt

Cấp độ rủi ro do lũ lụt quy định trong Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ được quy đổi từ cấp mực nước các trạm thủy văn nên chưa chi tiết. Vì cùng một mực nước nhưng độ sâu ngập ở các vùng khác nhau nên rủi ro khác nhau, ngoài ra ở những vùng có độ sâu ngập như nhau nhưng mức độ phát triển kinh tế xã hội khác nhau nên rủi ro cũng khác nhau. Do đó, để nâng cao độ tin cậy về cảnh báo rủi ro do ngập lụt cần xây dựng bản đồ chi tiết theo không gian. Trong nghiên cứu này đã thử nghiệm chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt cho hạ lưu sông Kôn - Hà Thanh dựa trên Quyết định 44 và chi tiết bản đồ chỉ số rủi ro dựa trên quan điểm của IPCC, phương pháp AHP. Bản đồ chi tiết chỉ số rủi ro hạ lưu sông Kôn - Hà Thanh được xây dựng từ bản đồ chi tiết ngập lụt và số liệu điều tra xã hội học. Các kịch bản ngập hạ lưu sông Kôn - Hà Thanh kết hợp với số liệu điều tra xã học xây dựng được bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt ứng với các tần suất 1%, 3%, 5%, 10%, vỡ đập Định Bình ứng với lũ thiết kế và lũ kiểm tra.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Lý, Bùi Văn Chanh (2020), Nghiên cứu xây dựng bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt hạ lưu sông Kôn - Hà Thanh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 711, 14-24.

Tài liệu tham khảo

1.  Cấn Thu Văn (2015), Luận án Tiến sĩ Thủy văn học: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt lưu vực sông Vũ Gia - Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai. Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Trần Thục (2015), Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

3. Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh (2003), Xác xuất thống kê trong thủy văn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Xây dựng bản đồ nguy cơ các sông tỉnh Bình Định (2009), Báo cáo tổng kết đề tài, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ và ngập lụt cho các địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Kôn - Hà Thanh (2020), Báo cáo tổng kết đề tài, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ chủ trì, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ quản.

6. IPCC (2012), Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [Field, C.B., V.Barros, T.F.Stocker, D.Qin, D.J.Dokken, K.L.Ebi). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA.

7. Saaty, T. (2001). Decision Making with Dependence and Feed Back the Analytical Network Process. 2nd ed., University of Pittsburg, Pittsburg: RWS Publications.

8. Saaty, T. (1994), Fundamentals of Decision Making and Priority Theory, with the Analytical Hierarchy Process. Pittsburgh, PA.: RWS Publications.