Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường Phía Nam

2Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Các kết quá nghiên cứu và tính toán về tiềm nâng nước mưa cho thấy, tính biến động của lượng mưa rơi trong năm là rất lớn và những cơn mưa cường độ cao chiếm tỷ trọng lớn trong lượng mưa w năm. Vì thế, việc thu, trữ để phục nâng cao hiệu quả sử dụng nước mưa trong tình hình hiện nay là rất cần thiết, nhất là vùng nguồn nưởc bị nhiễm mặn. Mục tiêu của bài báo là tính toán quy mô mái hứng và bể chứa là hai bộ phận quan trong hệ thống thu trữ nước mưa. Các kết quả về cân bằng nước theo năm mưa ứng với mức lượng mưa bình quân và ứng với tần suất 75% (năm khá khô hạn) trên diện tích mái hứng 100 m2 và các mức khả năng sử dụng trong ngày (100, 120, 150, 180, 200, 220 và 250lít/ngày-đêm).

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trương Văn Hiếu, Trần Đình Phương (2012), Các biện pháp nâng cao khả năng sử dụng tài nguyên nước mưa tại thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Khí tượng Thủy văn, 622, 40-46.

 

Tài liệu tham khảo