Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học Thử Dầu Một

2Viện Môi trường và Tài nguyên

3Viện Nước và Công nghệ Môi trường

Tóm tắt

Sông Thị Tính là một phụ lưu của sông Sài Gòn nằm ở thượng nguồn các nhà máy cấp nước của tình Bình Dương (BD) và Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Lưu vực sông (LVS) Thị Tính chủ yếu thuộc tỉnh BD và một phân nhỏ thuộc tình Bình Phước, đây là một trong những vùng phát triển công nghiệp mạnh của tỉnh BD trong những năm qua. Kết quả quan trắc nhiêu năm cho thấy, sông Thị Tính đang bị ô nhiễm chất hữu cơ, nhiều vị trí quan trắc không đạt quy chuẩn nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt - QCVN 08:2008/BTNMT. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 trong đánh giá và dự báo chất lượng nước sông Thị Tính, trong đó xem xét đồng thời cả hai nguồn thải là nguồn phân tán và nguồn điểm trong mùa mưa (tháng 5 - 9/2010) cho chỉ tiêu BoDs, NH4. Kết quả tính toán các kịch bản cho thấy, nếu các cơ sở xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép thì chất lượng nước sông sẽ được cải thiện đáng kể, mặc dù còn vượt mức quy chuẩn cho phép. Do vậy, việc kiểm tra, giám sát các nguổn thải và giảm thiểu mức độ phát thải là hết sức cần thiết.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Việt Thắng, Lê Mạnh Tân, Nguyễn Hồng Quân, Lâm Minh Triết (2012), Mô hình toán tích hợp nguồn thải điểm và nguồn phân tán cho lưu vực sông Thị Tính, phục vụ công tác đánh giá khả năng tiếp nhận và phục hồi chất lượng nướcTạp chí Khí tượng Thủy văn, 620, 21-26.

Tài liệu tham khảo

  1. Lâm Minh Triết, Lê Việt Thắng, 3/2012, Báo cáo tổng hợp đề tài "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể và khả thi bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn đảm bảo an toàn cho cấp nước cho thành phố - giai đoạn 2", TPHCM.
  2. Trần Mình Trí và nnk, 2008, Báo cáo tổng hợp đề tài “Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp tổng hợp quản lý chất lượng nước LVS Thị Tính - tỉnh Bình Dương", Bình Dương.
  3. Lê Việt Thắng, Nguyễn Hổng Quân, Lâm Minh Triết, Lê Mạnh Tân, 2012, ứng dụng mô hình toán trong đánh giá mức độ ô nhiễm nước sông Sài Gòn phục vụ công tác quản lý chất lượng nước và mục tiêu an toàn cấp nước.
  4. US EPA, 2008. Handbook for Developing Watershed TMDLs, U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), Of­fice of Wetlands, Oceans & Watersheds, Washington, D.c.
  5. US EPA, 1997. Technical Guidance Manual for Performing Wasteload Allocations, Book II: Streams and Rivers - Part 1: Biochemical Oxygen Demand/Dissolved Oxygen and Nutrients/Eutrophication, U.S. Environmental Protec­tion Agency (USEPA), Office of Wetlands, Oceans & Watersheds, Washington, D.c.
  6. DHI software - MIKE 11 Reference Manual - 2004
  7. Lê Việt Thắng, Nguyễn Hồng Quân, Lâm Mình Triết, Lê Minh Tân, 2012. ứng dụng mô hình toán trong đánh giá mức độ ô nhiễm nước sông Sài Gòn phục vụ công tác quản lý chất lượng nước và mục tiêu an toàn cấp nước. Tạp chí Khí tượng thủy văn, 7/2012.