Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

2Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu đánh giá chỉ số tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Ba.

Từ chỉ số tính được, cho thấy tài nguyên nước lưu vực sông Ba đang bị suy thoái nghiêm trọng. Nguyên nhân suy thoái tài nguyên nước trên lưu vực chủ yếu từ sức ép khai thác, sử dụng nguồn nước mà chưa có biện pháp quản lý hiệu quả.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Đức Thường, Huỳnh Thị Lan Hương, Trần Thục (2012), Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông BaTạp chí Khí tượng Thủy văn, 620, 27-31.

Tài liệu tham khảo

  1. Viện Quy hoạch thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp & PTN (2006), Báo cáo quy hoạch phát triển thủy lợi lưu vực Sông Ba.
  2. Viện Quy hoạch thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp & PTN (2008), Báo cáo rà soát quy hoạch thuỷ lợi toàn quốc.
  3. Huỳnh Thị Lan Hương (2009) - Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Lô. Luận án Tiến sĩ- Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường.
  4. Nguyễn Văn Cư (2003) - Nghiên cứu luận cứ khoa học cho các giải pháp phòng tránh, hạn chế hậu quả lũ lụt lưu vực sông Ba - Đề tài nghiên cứu độc lập cấp nhà nước, Viện Địa lý.
  5. Asian Institute of Technology, Thailand - United Nations Environment Program (2009) - Vulnerability Assess­ment of Freshwater Resources - Freshwater under Threat South East Asia.