Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

Lũ lụt là một trong những thiên tai xảy ra khá thường xuyên và nghiêm trọng trên thế giới. Những năm gân đây, thiệt hại do lũ lụt gây ra đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những nước vùng nhiệt đới chịu nhiều bão và mưa lớn như nước ta. Để hạn chế và giảm thiểu những thiệt hại do lũ lụt gây ra, các quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng nhiều gải pháp khác nhau. Một trong những giải pháp đó là áp dụng công cụ mô hình toán để tính toán nghiên cứu lũ lụt trên các lưu vực sông.

Bài báo này trình bày những nội dung nghiên cứu ban đẩu ứng dụng mô hình MIKE 11 vào tính toán xác đinh khả nâng thoát lũ của cửa sông Đáy từ đó bước đẩu đưa ra những đánh giá khả năng áp dụng của mô hình vào lưu vực nghiên cứu.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Văn Tình (2012), Ứng dụng mô hình MIKE 11 vào tính toán xác định khả năng thoát lũ sông ĐáyTạp chí Khí tượng Thủy văn, 617, 48-53.

Tài liệu tham khảo

  1. PGS.TS Lê Văn Nghinh, PGS TS Bùi Công Quang, ThS Hoàng Thanh Tùng. Bài Giảng mô hình toán Thủy Văn. Bộ môn Tính toán Thủy văn Trường Đại học Thủy lợi. 2005.
  2. PGS.TS Trân Thanh Xuân. Đặc điểm thủy Vân và nguồn nước sông Việt Nam. NXB Nông Nghiêp. 2007.
  3. Bộ kế hoạch và đâu tư. Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đổng bàng sông Hồng đến năm 2020.
  4. Nguyễn Vàn Hùng. Nghiên cứu diễn biến cửa sông Hổng - sông Thái Bình ảnh hưởng đến thoát lũ và giải pháp khoa học công nghệ tăng khả năng thoát lũ cửa Ba Lạt. Luận văn thạc sĩ. 1999.
  5. PGS.TS Nguyễn Văn Lai. Hải Dương Học. NXB Xây Dựng. 2006.
  6. Đề tài KTO3 - 14. Báo cáo Viện cơ chương trình biển.
  7. Phạm Văn Giáp, Lương Phương Hậu: Chỉnh Trị cửa sông ven Biển. NXB Xây Dựng. 1996.