Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2Trung Tâm Mạng lưới KTTV&MT, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Tóm tắt

Chúng tôi đã xem xét sát tình hình ứng dụng và nghiên cứu về AQI trên thế giới và ờ Việt Nam. Trên cơ sở đó đã đề xuất và triển khai giải pháp xây dựng AQI bao gổm: thông số đầu vào, phương thức tổ hợp để tạo AQI theo ngày, các khoảng và điểm giới hạn, và hình thức thể hiện. Một phẩn mềm tính toán đã được viết để giúp cho việc xác định AQI được thuận lợi và nhanh chóng đưa được thông tin vế chất lượng không khí thông qua AQI đến với công chúng. Kết quả đã được ứng dụng tại Trạm quan trắc môi trường không khí Láng, Hà Nội.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nghiêm Trung Dũng, Đinh Thu Hằng, Nguyễn Thành Dương (2012), Nghiên cứu ứng dụng chỉ số chất lượng không khí (AQI) để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng không khíTạp chí Khí tượng Thủy văn, 613, 13-17.

Tài liệu tham khảo

 1. A.E.S. Green, Thomas J. Buckley, Daniel E.RĨO, Rutìn Makarewicz and Alex MacEachernd 979) "Factor of safety method, application to air and noise pollution", Atmospheric Environment vol.44, pp.327-338.
 2. Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HỔ Chỉ Minh (8/8/2011), Chỉ số chất lượng không khí, http://www.hepa.gov.vn.
 3. Dahe Jiang, Yang Zhang, Xiang Hu, Yun Zeng, Jiangua Tan, Demin Shao (2004), "Progress in developing an ANN model for air pollution index forecast", Atmospheric Environment, 38, pp.7055-7064.
 4. Department of Environment, Malaysia (8/8/2011), http://www.doe.gov.my/portal/
 5. Dương Hồng Sơn (2008), Xây dựng bản tin chất lượng không khí cho các vùng Việt Nam, Đề tài Viện KTTV - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 6. Eugene K. Cairncross, Juanette John, Mark Zunckel (2007) "A novel air pollution index based on the relative risk of daily mortality associated with short-term exposure to common air pollutants", Atmospheric Environment, 41, pp.8442-8454.
 7. George Kyrkilis, Arhontoula Chaloulakou, Pavlos A. Kasssomenos (2007), "Development of an aggregate Air Quality Index for an urban Mediterranean agglomeration: Relation to potential health effects", Environment Internatinal, 33, pp.670-676.
 8. Indian Air quality index (IND-AQI) (9/8/2011), http://home.iitk.ac.in/~mukesh/indian%20air%20quality.html
 9. Nghiêm Trung Dũng. Nghiên cứu mức độ phát thải và lan truyền của các hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) tại Hà Nội. Luận án tiến kỹ kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2005
 10. Pollution control Department - Thailand (8/8/2011) http://www.pcd.go.th/info_serv/en_air_aqi.htm.
 11. Thongsanit p., Jinsart w, Hooper B., Hooper M. and Limpaseni w. (2003), "Atmospheric Particulate Matter and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for PM 10 and Size-Segregated Samples in Bangkok", Jour­nal of the Air & Waste Management Association, 53, pp. 1490-1498.
 12. Tổng cục Môi trường, sổ tay hướng dẫn tỉnh toán chỉ số chất lượng không khỉ(AQI), 2011.
 13. US. EPA. Air Quality Index Reporting -Final rule, Part III, 1999.
 14. US. EPA. Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quulity -the Air Quality Index, 2009.
 15. Wan-Li Cheng, Yu-Chih Kuo, Pay-Liam Lin, Ken-Hui Chang, Yu-Song Chen, Tso-Mei Lin, Ruth Huang (2004) "Revised air quality index derived from an entropy function", Atmospheric Environment, 38, pp.383-391.
 16. Wan-Li Cheng, Yu-Song Chen, Jungfeng Zhang, T.J. Lyons, Joy-Lynn Pai, Shiang-Hung Chang (2007), "Comparison of the Revised Air Quality Index with the PSI and AQI indices", Science of the Total Environ­ment, 328, pp. 191-198.
 17. World Health Organization Regional office for Europe(2000), Air quality guidelines for Europe,

Copenhagen WHO office.

 1. World Health Organization (2005), Air quality guidelines, WHO-Geneva, Switzerland.